Registre de les obres

Registro de las obras

Quan arriben al museu, les obres que incorporem a la Col·lecció se sotmeten a un rigorós procés d’inventari, a més de ser objecte d’un detallat informe del seu estat de conservació documentat fotogràficament. A cada obra se li assigna un número de registre únic i intransferible, es fotografia i se’n recullen un conjunt de dades estandarditzades, com l’autor, el títol, la data de creació, la tècnica, les dimensions, la procedència i el valor. Aquesta informació s’inscriu legalment en el llibre de registre del museu i s’introdueix de manera sistematitzada a la base de dades de gestió de col·leccions. 

El pas següent és la seva catalogació. Es recullen els contractes i actes jurídics, el règim de protecció en vigor i altres informacions o estudis relatius a l’obra, com instruccions de muntatge, gestió de drets d’exposició o reproducció, les exposicions on s’ha mostrat o en quin catàlegs o llibres ha estat publicada. 

La sistematització de la informació ens permet d’identificar les obres que constitueixen el nostre fons, recuperar-les i assegurar-ne la preservació per a les generacions futures. 


Instal·lació

Algunes obres de la Col·lecció requereixen un procés d’instal·lació complex. Un treball en equip entre diverses disciplines del museu fa possible exposar-les amb totes les garanties de conservació preventiva. L’equip format per les àrees Curatorial, Registre, Conservació-Restauració, Audiovisuals i Arquitectura es coordina. Prenent com a referència les instruccions proporcionades per l’artista, Arquitectura realitza els plànols necessaris, Conservació-Restauració determina les necessitats de conservació preventiva durant el muntatge i el període expositiu un cop avaluat l’estat de conservació de l’obra. En alguns casos, en aquesta fase també hi intervenen personal d’Audiovisuals, electricistes i altres tècnics. 

Un cop consensuat amb el departament de Col·lecció la manera en què s’exposarà l’obra, se’n du a terme la instal·lació amb manipuladors especialitzats i altres professionals específics per al muntatge de la peça. En el cas de les obres audiovisuals, l’equip d’Audiovisuals transfereix els arxius als formats necessaris per a la reproducció o visualització. 

Després d’instal·lar una obra al museu per primera vegada, es confecciona un document amb les instruccions de muntatge tenint en compte tots els agents que hi estan implicats. Aquest document serveix de base per a futures presentacions al MACBA o en altres institucions. 

Instalación en el museo
Instalación en el museo
Instalación en el museo
Instalación en el museo

Emmagatzematge

El departament de Logística i Registre del museu gestiona anualment milers de moviments d’obra. Entre d’altres, els que corresponen a les peces que s’adquireixen o formen part de la Col·lecció i es presten a d’altres institucions. Un cop al museu, aquestes obres s’han d’emmagatzemar en reserves especials. 

Les reserves són magatzems sectoritzats segons tipologia, format, materials i suports, amb equipaments adequats a les necessitats de conservació preventiva establertes per garantir la perdurabilitat de les obres. 

El museu compta amb reserves d’obra bidimensional, tridimensional de gran format, objecte, suport paper, audiovisual i fotografia. En funció d’aquestes tipologies i necessitats, designem diversos nivells d’accés, de maquinària per moure les obres i  resistència dels forjats. Sempre amb control de traçabilitat i seguretat. 

Les reserves d’obra s’han d’entendre com a autèntics instruments de gestió de les col·leccions, per a la seva conservació i el tractament de la documentació, tant pel que fa als béns propis com als que es troben en trànsit. 

Almacenaje del museo
Almacenaje del museo
Almacenaje del museo
Almacenaje del museo
Almacenaje del museo
Almacenaje del museo
Almacenaje del museo
Almacenaje del museo
Almacenaje del museo