Què és un préstec i com es pot sol·licitar?

Destacado de préstamos

Un préstec és una cessió temporal breu d’una obra de la Col·lecció perquè formi part de projectes d’exposicions alienes al museu. La major part de les obres de la Col·lecció MACBA són susceptibles de ser sol·licitades en préstec, excepte les que, per motius de conservació preventiva, es considera que no han d’abandonar les instal·lacions del museu. 

S’estudien les peticions procedents de museus, institucions i fundacions públiques, però atesa la responsabilitat sobre el patrimoni que té el museu, no es poden prestar obres a particulars, empreses privades, galeries comercials ni per a usos promocionals o propagandístics.  

L’avaluació d’una sol·licitud de préstec es fa sobre la base de factors intrínsecs de l’obra, com ara el seu estat de conservació o la freqüència amb què ha estat exposada, i també factors aliens a l’obra, com són el projecte expositiu i les condicions que ofereix l’espai, que s’han de justificar mitjançant un facilities report (informe d’instal·lacions). 

On han viatjat?

Obres de la Col·lecció MACBA exposades el 2022

Plànol de les itineràncies d'obres de la col·lecció

Vols sol·licitar una obra en préstec?

Les sol·licituds de préstec han d’anar adreçades a la conservadora i cap de la Col·lecció o a la Direcció del museu. Cal incloure-hi la informació bàsica (lloc de l’exposició, títol i dates), així com una breu descripció del projecte expositiu de què formaran part. Un cop rebudes, les sol·licituds són estudiades pel Comitè Intern de Préstec, que avalua no tan sols la importància del préstec en termes conceptuals, sinó que també té en compte els aspectes tècnics que aporten els equips de registre, conservació-restauració i audiovisuals. Una vegada aprovades les sol·licituds de préstec, el departament de Registre es posa en contacte amb el prestatari per comunicar-li la decisió, inicia tots els tràmits relatius a la gestió del préstec i coordina els equips per dur-lo a terme. Abans que l’obra surti del museu, l’equip de conservació-restauració la condiciona per al transport i perquè pugui ser exhibida correctament. En els casos en què es considera necessari, un conservador-restaurador acompanya l’obra per garantir-ne la instal·lació correcta i verificar-ne l’estat de conservació. 

Evolució dels préstecs de la Col·lecció

Gràfic de les itineràncies de les obres de la Col·lecció