Política de privacitat

Política de privacitat

El MACBA es compromet a respectar la vostra privacitat i a no recollir dades personals sobre individus (nom, adreça i/o correu electrònic), excepte en els casos en què es demanin explícitament i comptin amb l’acord exprés dels usuaris. La política de privacitat només s'aplica a www.macba.cat i en queda exclòs qualsevol altre lloc web.

EL MACBA tracta les dades dels seus usuaris segons el que preveuen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. El MACBA es compromet a no compartir amb cap altra entitat o organització les dades dels usuaris, ni a fer-ne un ús comercial.

Igualment, el MACBA i en compliment de l'article 5 de LOPD, us informa que en qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, caldrà que adreceu la reclamació al responsable del fitxer amb un missatge de correu electrònic a l'adreça lopd@macba.cat o mitjançant una carta al MACBA (plaça dels Àngels, 1. 08001 Barcelona).

El fet d’utilitzar el lloc web del MACBA o de comunicar-vos amb el Museu per correu electrònic implica l’acceptació d'aquesta política de privacitat.

DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (ARCO)

Sobre quins fitxers es poden exercir els drets ARCO?

És poden consultar aquí els fitxers registrats pel MACBA a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Pot l'interessat conèixer quines dades personals estan registrades en un fitxer i demanar-ne la modificació, si escau?

L'interessat pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Aquests drets es troben regulats als articles 15 i següents de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i als títols III, IV i IX del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).

Qui pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO)?

Aquests drets són de caràcter personalíssim per la qual cosa només els pot exercir la persona afectada directament o a través de representant voluntari acreditat vàlidament conforme a dret, o el seu representant legal quan l'afectat es troba en minoria d'edat o està declarat incapaç per exercir els seus drets.

On s'han d'exercir els drets ARCO al MACBA?

S'han d'exercir davant el MACBA com a responsable dels fitxers de dades personals (Plaça dels Àngels, 1 08001 Barcelona).

Com s'exerceixen els drets ARCO al MACBA?

Les sol·licituds es formalitzaran per escrit presentat al MACBA (aquest escrit es podrà registrar al Registre d’Entrades i Sortides del MACBA) o per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Podeu utilitzar els models següents: dret d'accés, dret de rectificació, dret de cancel·lació, dret d'oposició.

Les sol·licituds han d'incloure les dades següents:

• Nom i cognoms de l'interessat.
• Fotocòpia del DNI o d'un altre document identificatiu equivalent que acrediti la identitat de l'interessat o del seu representant i, en aquest darrer cas, l'acreditació d'aquesta representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna, o per mitjà d'una declaració en una compareixença personal de la persona interessada.
• Nom del fitxer de dades personals si es coneix.
• Petició en què es concreta la sol·licitud.
• Adreça a efectes de notificacions.
• Data i signatura del sol·licitant.
• Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

En el cas dels membres del personal o col·laboradors del MACBA, el MACBA podrà no exigir fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent si ja en disposa d'una còpia.

En el cas de l'exercici dels drets ARCO de dades obtingudes pels sistemes de videovigilància a la sol·licitud cal indicar, a més, el lloc, la data i l'hora aproximada, en franges no superiors a dues hores, en què la imatge va poder ser captada. La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una imatge de la persona sol·licitant que correspongui al període en què es va captar, de manera que permeti identificar-la. En els sistemes de videovigilància que enregistrin la veu, el dret d'accés es pot exercir aportant una gravació de la veu de la persona afectada.

En les sol·licituds de rectificació cal indicar la dada que és errònia i la correcció que s'hi ha de fer, i s'ha d'acompanyar de la documentació justificativa de la rectificació sol·licitada.

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és gratuït.

DRET D'ACCÉS

En què consisteix?

Els interessats poden exercir el dret d'accés per sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses als fitxers del MACBA, l'origen de les dades, així com les comunicacions realitzades o que es prevegin fer. En el moment de formular la sol·licitud, l'interessat pot optar pels sistemes de consulta següents, sempre que la configuració del fitxer ho permeti:

• Visualització en pantalla.
• Escrit, còpia o fotocòpia tramesa per correu, certificat o no.
• Telecòpia (fax).
• Correu electrònic o altres sistemes de comunicació electrònica.
• Qualsevol altre sistema que sigui adequat a la configuració o implantació material del fitxer o a la naturalesa del tractament, ofert pel responsable i que permeti l'acreditació de l'enviament i la recepció.

En qualsevol cas, el MACBA pot determinar el sistema de consulta quan el que sol·licita l'interessat pertorbi la normal prestació de serveis del Museu.

Quan es pot exercir?

El dret d'accés es pot exercir en qualsevol moment.

Quin és el termini de resolució?

La sol·licitud d'accés es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes.

Quan es pot denegar el dret d'accés?

Es pot denegar el dret d'accés a les dades de caràcter personal quan ja s'ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s'acrediti un interès legítim a aquest efecte. També es pot denegar l'accés en els supòsits en què ho prevegi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l'accés.

En tot cas, s'ha d'informar l'afectat del seu dret a demanar-ne la tutela de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

DRETS DE RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

En què consisteixen?

Quan l'interessat tingui constància o coneixement que les seves dades són inexactes, incompletes, inadequades o excessives, pot sol·licitar que es rectifiquin o, en el seu cas i si procedeix, que es cancel·lin. L'interessat també pot demanar que no es porti a terme o que cessi el tractament de les seves dades de caràcter personal (oposició).

La cancel·lació no implica necessàriament una eliminació o destrucció de les dades, sinó que les bloquejarà i les conservarà únicament per tenir-les a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de prescripció d'aquestes. Una vegada complert aquest termini s'eliminaran.

Si les dades s'han cedit o s'han comunicat a un altre ens, el MACBA li notificarà la resolució de la sol·licitud a efectes que també les rectifiqui o les cancel·li, segons procedeixi, en el cas que mantingui el tractament.

Quin és el termini de resolució?

La sol·licitud es resoldrà en un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció de la sol·licitud o del dia en què acabi el termini per esmenar els errors de la sol·licitud, si és el cas.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini de deu dies hàbils.

Quan es poden denegar drets de rectificació, cancel·lació i oposició?

No es pot fer una cancel·lació quan les dades de caràcter personal han de ser conservades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si escau, les relacions contractuals entre la persona o l'entitat responsable del tractament i l'interessat que van justificar el tractament de les dades. També es poden denegar els drets de rectificació o de cancel·lació en els supòsits en què ho prevegi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixin al responsable del tractament revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l'accés.
Tampoc serà procedent la cancel·lació quan pugui causar un perjudici als interessos legítims de l'interessat o de tercers.
D'altra banda, no procedirà el dret de rectificació, oposició o cancel·lació si la dada coincideix amb el que consta en un expedient administratiu. Per procedir a la rectificació, oposició o cancel·lació serà necessària la prèvia revisió de l'expedient pels mitjans legalment establerts, i si resultessin modificats, es podrà considerar la rectificació, oposició o cancel·lació de les dades dels fitxers informatitzats.
En tot cas, s'ha d'informar l'afectat del seu dret a demanar-ne la tutela de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

El registre d'usuaris

Tothom pot navegar i consultar www.macba.cat sense necessitat de registrar-se o d’enviar cap informació d'identificació personal. No obstant això, per tal de tenir accés a certes opcions, com ara fer comentaris, rebre el butlletí o crear Recorreguts, cal registrar-se com a usuari de la web.

Si decidiu registrar-vos, se us demanarà que proporcioneu informació personal que pot incloure un nom d'usuari i contrasenya, el nom i adreça de correu electrònic.

Si us heu registrat com a usuari de la web, sempre podeu accedir i rectificar o donar de baixa les vostres dades a través de la secció registre d'usuaris. Per a qualsevol dubte o problema en aquest procés, poseu-vos en contacte amb webmaster@macba.cat.

Correu electrònic

El Museu tracta de contestar les consultes que arriben per correu electrònic en una setmana. Si el vostre missatge arriba a un departament equivocat, es reenvia al departament corresponent. Qualsevol missatge, material, informació comercial, idees, conceptes o altra informació enviada al Museu per correu electrònic es tractaran com a no confidencials i no subjectes a la propietat intel·lectual. La vostra adreça de correu electrònic no serà utilitzada per a cap altre propòsit, excepte el de respondre la vostra consulta o petició.

Canvis en la política de privacitat

www.macba.cat pot modificar la seva política de privacitat en qualsevol moment. Si visiteu aquesta pàgina periòdicament, podreu revisar la nostra política actual, i així mantenir-vos informats sobre quina informació recollim i com podem utilitzar-la.

Enllaços de tercers

www.macba.cat conté enllaços a altres llocs d'internet. Animem tots els nostres socis, col·laboradors i tercers a aplicar les polítiques i pràctiques que respectin la privacitat dels nostres usuaris. No obstant això, el MACBA no es fa responsable de les pràctiques de privacitat o el contingut d'aquestes pàgines web.

Política de cookies

Què és una cookie?
Una cookie és una petita quantitat d’informació enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari.

Les principals funcions de les cookies són:
1. Emmagatzemar les preferències de navegació i els interessos dels visitants.
2. Recollir informació estadística derivada del trànsit i la interacció de l’usuari.
3. Permetre algunes funcionalitats tècniques.

Les cookies poden ser pròpies o de tercers, en funció de l'entitat que gestiona el domini des d'on s'envien i des d'on es tracten les dades que se n’obtenen.

Quines cookies fa servir aquest web?
Aquest web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de l’usuari.

Aquest web no utilitza cookies per recollir o emmagatzemar informació d'identificació personal sobre els usuaris.

A continuació, es descriuen les cookies utilitzades en aquest web:

Cookies pròpies:
- PHPSESSID: aquesta cookie permet desar les variables de sessió de l’usuari al servidor i és essencial per al funcionament del web. Permet proporcionar una experiència coherent als usuaris registrats a l'hora de comentar continguts i crear “Recorreguts”.

Cookies de tercers:
Aquest web utilitza Google Analytics per realitzar anàlisis estadístiques d'ús de la pàgina, rutes de navegació i interaccions. Aquesta informació ens permet analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Google Analytics utilitza diferents cookies per recollir aquesta informació sobre la navegació de l’usuari:
- _ga i _gid: s’utilitzen per distingir els usuaris.

- _gat_UA-3407172-3: s’utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds.

- __utma: s’utilitza per distingir usuaris i sessions.

- __utmz: emmagatzema la font de trànsit o la campanya que indica com ha arribat l’usuari al web.

- _gac_UA-3407172-3: emmagatzema informació de les campanyes amb l’objectiu de proporcionar a Google Adwords una forma fiable de mesurar les interaccions.

- 1P_JAR: s’utilitza per rastrejar les taxes de conversió.

- SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, SIDCC i CONSENT: registren com ha arribat l’usuari al web (tràfic directe, de referència, campanya publicitària o cerca orgànica).

Podeu accedir a la política de privacitat de Google Analytics a l’adreça: http://www.google.com/intl/es/analytics/tos.html

Com puc desactivar les cookies?
Tots els navegadors permeten bloquejar o eliminar les cookies instal·lades. A continuació, trobaràs les instruccions per desactivar les cookies en diferents navegadors:
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer
- Safari
- iPhone, iPad
- Opera

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.