Responsabilidad social

Seguint els objectius plantejats a l’Estratègia 2022, el museu ha apostat per implantar un model transparent en la gestió, que implica funcionar amb paràmetres d’un millor autocontrol i donar impuls a la participació com a eina de governança que el connecta amb el seu entorn i la societat. 

Un museu accessible, compromès socialment i amb l’entorn és un museu més eficaç en l’acompliment de la seva missió i més capaç de ser sostenible.

A l’inici del projecte es va constituir la Taula de Responsabilitat Social (formada pels mediadors), es va elaborar un codi ètic propi i es va definir el Pla d’Acció del projecte; d’aquesta manera es formalitzava la posada en funcionament del sistema.

El pas següent consisteix a centrar tots els esforços en la consolidació i formalització dels canals de diàleg amb els grups d’interès

A més, s’estan desenvolupant, formalitzant i posant en valor moltes accions que ja havien arrencat, liderades des de diversos departaments. En aquest sentit, i seguint sempre les directives de l’Estratègia 2022, el Pla d’Acció del projecte de responsabilitat social té com a punts clau:

  • la definició de la nostra pròpia política de compra responsable, amb la mirada oberta als proveïdors;
  • la implementació d’un sistema de gestió ambiental, amb un grup de treball que compta amb representació de totes les àrees del museu;
  • el Pla d’Accessibilitat, amb el suport d’un patrocini i la implicació de tot el museu, que pot ser un bon exemple de com les noves maneres de treballar s’integren en els nostres processos habituals;
  • el Pla de Millora de l’Experiència del Visitant, desenvolupat per la Mesa de Públics;
  • la millora de l’ambient de treball i de la comunicació interna, amb èmfasi en les mesures de conciliació laboral i familiar, el Pla de Formació i Desenvolupament, i el Pla de Prevenció de l’Assetjament;
  • el reforç de les relacions i accions amb les nostres comunitats (sobretot amb la comunitat artística, el sector educatiu i el barri del Raval)

Codi ètic

El nostre codi ètic recull els principis ètics que guien l’activitat del MACBA i la relació del museu amb els seus grups d’interès.  

El document recopila els compromisos en termes de bon govern i comportament socialment responsable, així com el procediment de comunicació i seguiment.  

Consulta el codi ètic


Grups d'interès

En la primera etapa del projecte, es va fer un diagnòstic inicial (identificant fortaleses i debilitats) i es van avaluar els aspectes materials, mitjançant processos participatius amb tot l’equip del MACBA. 

A través d’aquest diagnòstic, es van identificar deu grups d’interès, per als quals es van designar mediadors dins l’equip del museu. Cada mediador centralitza el treball intern sobre els aspectes que afecten el seu grup i facilita el diàleg amb els agents externs. 

Responsabilitat Social - Grups d'interès MACBA 2021

Anàlisi de materialitat

Els estudis de materialitat o de rellevància són un element clau en la definició d’estratègies de responsabilitat social. Per tal que les línies d’acció de responsabilitat social d’una organització responguin a les expectatives reals dels seus grups d’interès, les organitzacions necessiten desenvolupar aquest tipus d’estudis, en els quals s’identifica, pondera i prioritza allò que és realment important per a cada grup i per a la mateixa organització. 

El sistema de responsabilitat social es revisa cada dos anys, aplicant el mateix procediment que es va utilitzar per fer el diagnòstic inicial per identificar els assumptes (necessitats i expectatives) que són sensibles per als grups d’interès més significatius i conèixer com se’ls dona resposta per part del museu. 

L’avaluació continuada amb els seus grups d’interès permet establir noves relacions de diàleg per avançar cap a una governança més plural i oberta.  


Plans de treball

Actualment el MACBA treballa activament en set àrees, desplegant plans de treball específics, amb el seu equip de treball transversal corresponent:

Per definició, la responsabilitat social fa referència al compromís amb els grups d’interès, més enllà de la mateixa missió de l’organització. Per això, alguns aspectes primordials per al MACBA, com l’educació i la conservació i difusió del patrimoni, hi són sempre presents, però no formen part pròpiament del Pla d’Acció del Sistema de Responsabilitat Social. 


Treball en xarxa i certificacions

Membre de Barcelona + Sostenible

Barcelona + sostenible

El MACBA forma part de la xarxa local per la sostenibilitat, juntament amb més de mil organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, per construir col·lectivament una ciutat responsable amb les persones i amb l’entorn.

Anar al web

Baròmetre Social dels Museus. Generalitat de Catalunya

El MACBA participa activament, com a museu pilot, en el projecte del Baròmetre Social dels Museus, que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya desenvolupa per mesurar l’impacte social col·lectiu dels museus catalans.

Anar al web

Distintivo Biosphere Committed Entity

Compromís Biosphere de turisme sostenible

Barcelona va ser la primera destinació urbana a obtenir la certificació Biosphere pel seu compromís amb la sostenibilitat en l’àmbit turístic. Al desembre de 2019, el MACBA va rebre el distintiu d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere, una distinció que reconeix l'aposta de les empreses per un nou model de turisme.

Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

El novembre de 2020, el MACBA va obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya per a la categoria d’equipaments culturals: biblioteques, museus i col·leccions. Aquesta categoria té definits uns estrictes criteris ambientals relacionats amb la gestió de residus, estalvi i eficiència energètica, incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua, criteris de compres de productes certificats amb etiquetes ecològiques i criteris de mobilitat sostenible tant per a les persones treballadores com per a les persones usuàries, entre d’altres.

Anar al web

Safe Travels

Safe Travels

Safe travels és un segell, promogut per The World Travel & Tourism Council (WTTC) i atorgat per Turisme de Barcelona, que reconeix els protocols de viatge segur a escala mundial. Aquest distintiu permet als viatgers reconèixer a qualsevol país del món, les empreses, entitats i destinacions que hagin adoptat protocols normalitzats de mesures de seguretat i prevenció enfront de la Covid-19.

Anar al web

Espai Cultural Responsable

Espai Cultural Responsable

El 2020 es va crear el Cens d’Equipaments Culturals Responsables en el marc de les accions per acompanyar el sector de la cultura i les arts en la represa i amb l’objectiu de donar seguretat al públic i prestigi als espais i als equipaments culturals. El MACBA, com a Espai Cultural Responsable, ofereix seguretat davant la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19, complint totes les condicions que les autoritats competents exigeixin en cada moment en el marc del Pla d'Actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. A més, els espais culturals censats, a través de la seva activitat artística i cultural, es fan corresponsables de minimitzar els efectes nocius que pot provocar l'aïllament social i es comprometen a treballar per la inclusió social des de l'àmbit cultural.

Anar al web

Sello de Calidad del Consejo de Innovación Pedagógica (CIP)

Segell de Qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica (CIP)

Des de 2016 el MACBA forma part del Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona, una comunitat de 153 entitats compromeses en la construcció d’una ciutat educadora a través de la creació i generació d’experiències educatives singulars. La seva naturalesa multidisciplinar i la seva voluntat de generar vincles de proximitat amb la comunitat educativa i la ciutadania fan del Consell una xarxa dinàmica d’experimentació educativa.

Anar al web

 

Càlcul del Valor Social Integrat (VSI) dels museus d’Articket. ESCI-UPF

Durant 2021, el MACBA participa al projecte de Càlcul del Valor Social Integrat (VSI) dels museus d’Articket, que porta a terme l’equip de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF.

Anar al web   Veure l'informe