Foto cabecera perfil del contratante

A la Plataforma de contractació pública, es poden consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats. 

També hi ha una altra documentació general, com els plecs de clàusules administratives generals, les guies de contractació social i ambiental de l’Ajuntament de Barcelona per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació del MACBA, la guia del document europeu únic de contractació (DEUC) i informació relativa a la factura electrònica. 


El que pretenc quan explico la història d’una víctima de la violència a Colòmbia és apel·lar al record del dolor que experimentem tots els éssers humans, aquí o a qualsevol lloc del món.
Doris Salcedo