Foto cabecera perfil del contratante

A la Plataforma de contractació pública, es poden consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats. 

També hi ha una altra documentació general, com els plecs de clàusules administratives generals, les guies de contractació social i ambiental de l’Ajuntament de Barcelona per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació del MACBA, la guia del document europeu únic de contractació (DEUC) i informació relativa a la factura electrònica. 


L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars