Processos de selecció de les obres

Seguint les línies de treball i interès marcades per la direcció i l’equip curatorial, els comissaris i el departament de Col·lecció busquen i investiguen propostes d’adquisició per ampliar la Col·lecció MACBA. El museu també rep propostes de compra, donació i dipòsit estudiades pel departament de Col·lecció i l’equip curatorial. Totes les propostes triades són valorades per la Comissió Assessora. Aquesta Comissió és una reunió anual d’experts internacionals en art contemporani que analitza i valora les propostes d’adquisició presentades pel museu.

És fonamental identificar les necessitats de la Col·lecció i que les obres proposades siguin coherents amb els conjunts ja existents. Una vegada confirmat l’interès i prioritzades les propostes, en la majoria de casos la Fundació MACBA seguirà els tràmits de compra, després que una comissió econòmica n’hagi ratificat la viabilitat. Algunes obres d’artistes catalans aprovades per la Comissió es poden presentar a la Generalitat de Catalunya perquè les compri i les destini a la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani, que, al seu torn, les dipositarà al MACBA perquè les custodiï.  

Les propostes de donació i dipòsit rebudes passen pels mateixos tràmits de valoració que les compres.  


Incorporació d'obres

Adquisición destacado

En museologia, s’anomena «adquisició» l’ingrés d’una obra al museu, sempre que representi una transferència de propietat, que pot ser definitiva o temporal. Entre les adquisicions de caràcter definitiu, hi ha la compra, la donació o el llegat testamentari, mentre que entre les adquisicions temporals les modalitats més habituals són el dipòsit en comodat i el préstec.  

En la compra, l’obra passa a ser propietat absoluta del museu a canvi d’un import monetari convingut. La donació representa la cessió gratuïta i irrevocable d’una obra per part del propietari al museu, que l’accepta. El llegat testamentari és un tipus de successió particular, voluntària, mitjançant la qual el difunt o llegador llega en testament obres d’art o fons documentals. 

El dipòsit en comodat és una cessió temporal d’ús d’una obra que ha de ser retornada, pel dipositari al dipositant, en acabar el període de cessió estipulat al contracte que estableix les condicions particulars del dipòsit. Els préstecs són cessions temporals d’ús d’una obra de la col·lecció pròpia a una altra institució que la sol·licita, generalment, perquè formi part d’una exposició temporal.

Creixement de la Col·lecció MACBA

Gràfic del creixement de la col·lecció del MACBA en 2022