El MACBA, tal com estableix el programa de responsabilitat social del museu, reconeix la compra pública com a eina de canvi i de millora social i ambiental. Per això, aposta per una compra pública responsable que integra aspectes socials, ètics i ambientals en tot el cicle contractual i en el procés de selecció de les empreses contractistes, amb l’objectiu d’assolir una relació equilibrada entre la qualitat i el preu.  

Les decisions en matèria de compra responsable tenen en compte, a part de les característiques tècniques per contractar un servei o adquirir un producte, altres aspectes relacionats amb les condicions materials i laborals de producció. Mitjançant la compra pública responsable, el MACBA pretén contribuir a desenvolupar i aconseguir objectius socials, ètics i mediambientals, així com afavorir indirectament el desenvolupament de polítiques d’interès general.  

El MACBA, com a organització adscrita a l’Ajuntament de Barcelona, incorpora a les seves licitacions els preceptes de les guies de contractació pública social, ambiental i d’innovació aprovades el 2017 per l’Ajuntament de Barcelona.  

Les diferents mesures que recullen les guies s’inclouen als plecs de clàusules administratives particulars i han de complir els principis fonamentals de contractació de la Unió Europea (principi de concurrència, llibertat d’accés, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte), així com tenir vinculació amb l’objecte del contracte i ser proporcionals.  

Alguns exemples de clàusules socials incloses a les licitacions publicades són el pagament del preu a les empreses subcontractades, disposar d’un pla d’igualtat entre homes i dones, disposar d’un pla contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, mesures de conciliació del temps laboral, personal i familiar, i garantir la comunicació inclusiva, entre d’altres. Alguns exemples de clàusules mediambientals són la recollida selectiva de residus, l’eficiència energètica en equips informàtics i elements de comunicació sostenibles, entre d’altres. A banda, també s’estan seguint acords de bones pràctiques en determinats sectors, com en el cas dels serveis d’atenció al públic, per tal de donar resposta a la problemàtica del sector. 

Acord del grup de treball sobre serveis d’atenció al públic i mediació (PDF)

La compra pública responsable està impulsada per la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. S’hi destaca la contractació pública com un dels instruments que han d’utilitzar-se per assolir un creixement sostenible que garanteixi alhora un ús més eficient dels recursos públics. Així es manifesta en la comunicació de la Comissió Europea del 3 de març de 2010, Europa2020: un creixement intel·ligent, amb el desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació, un creixement sostenible amb la promoció d’una economia que utilitzi amb més eficàcia els recursos, que sigui més verda i més competitiva, i un creixement integrador que fomenti una economia amb un nivell elevat d’ocupació que redundi en la cohesió econòmica, social i territorial.  

Aquestes bases per a la contractació pública responsable s’han transposat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que inclou mesures per al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social i laboral establertes al dret, així com als convenis col·lectius. 

Jo pinto com si anés caminant pel carrer. Recullo una perla o un crostó de pa; és això el que dono, el que recullo
Joan Miró