El MACBA, d’acord amb l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per combatre la morositat en les operacions comercials, estableix que el pagament es farà després d’haver presentat la factura corresponent, que haurà de ser confirmada prèviament pel responsable del contracte i aprovada per la gerència, a efectes de mostrar la conformitat del servei prestat. El pagament s’efectuarà mitjançant una transferència en un termini màxim de seixanta dies a partir de l’aprovació. 


L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars