El MACBA, d’acord amb l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per combatre la morositat en les operacions comercials, estableix que el pagament es farà després d’haver presentat la factura corresponent, que haurà de ser confirmada prèviament pel responsable del contracte i aprovada per la gerència, a efectes de mostrar la conformitat del servei prestat. El pagament s’efectuarà mitjançant una transferència en un termini màxim de seixanta dies a partir de l’aprovació. 


Una mateixa imatge pot ser testimoni, alhora, del passat i anticipar un futur previsible.
Ignasi Aballí