El Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona es regeix pels seus estatuts, per la reglamentació interna dictada per desenvolupar-los i per la Llei de museus

En els aspectes no previstos als estatuts, s’aplica supletòriament la normativa aplicable a les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya, que han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. 
 
La contractació del consorci es regeix per la legislació de contractes del sector públic
 
Contra els actes administratius dels òrgans del consorci, es pot interposar un recurs d’alçada a l’òrgan jeràrquic superior, llevat dels acords del Consell General, que esgoten la via administrativa. 

Estatuts del MACBA