Es pot presentar la sol·licitud per correu electrònic?

No es poden presentar sol·licituds per correu electrònic. La presentació de candidatures es realitzaran a les oficines del MACBA o per correu certificat.

Si es presenta la sol·licitud per correu certificat cal fer algun altre tràmit?

Sí, si la instància es presenta per correu administratiu caldrà enviar per e-mail la sol·licitud amb el segell de correus a la següent adreça de correu electrònic: seleccio [at] macba [dot] cat, per tal de poder -ne tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.

Cal enviar els originals?

En aquesta primera fase no cal enviar els originals, és suficient amb les fotocopies (sense compulsar) de tots els mèrits..

Cal presentar la documentació en format digital??

Sí, les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar, en format paper i en suport digital. El suport digital pot ser un CD, USB, entre d’altres.

El format del currículum vitae és lliure?

Sí, el currículum pot tenir el teu estil propi..

Com puc saber el meu número de registre?

Si presentes la candidatura a les oficines del MACBA, t’entregarem l’exemplar per l’interessat del model de sol·licitud (has de portar el document imprès) amb el nº de registre juntament amb el dia i hora d’entrada. Si presentes la candidatura per correu certificat, un cop la rebem, t’enviarem un correu electrònic amb el nº de registre.

Quan publicareu la llista provisional d’admesos i exclosos?

Un cop finalitzi el termini de recepció de sol·licituds publicarem a la web la llista provisional d’admesos i exclosos.

Si la meva candidatura està exclosa per manca de documentació presentada, que puc fer?

Hi haurà un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la llista provisional per presentar la documentació no presentada. La presentació d’aquesta documentació es realitzarà a les oficines del MACBA o per correu certificat. Si la instància es presenta per correu administratiu caldrà enviar per e-mail la sol·licitud amb el segell de correus a la següent adreça de correu electrònic: seleccio [at] macba [dot] cat, per tal de poder -ne tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.

Quan publicareu la llista definitiva d’admesos i exclosos?

Finalitzat el termini de reclamacions i possibles incidències, es farà públic el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses a la web del MACBA.

Quins són els següents passos després de la publicació de la llista definitiva?

Les candidatures admeses les valorarem segons els criteris publicats a les bases del concurs públic i ens posarem en contacte amb els candidats que encaixin millor amb el perfil sol·licitat, per continuar el procés amb una entrevista personal i les proves que considerem oportunes.

On es pot fer el seguiment del concurs públic?

A la web del MACBA anirem comunicant totes les fases del concurs públic.

Puc recuperar el format digital?

Per sol·licitar el retorn de la documentació digital o en paper presentada caldrà enviar un correu electrònic a seleccio [at] macba [dot] cat. Es podrà sol·licitar aquest retorn en el termini d’un mes des de la publicació a la web del MACBA de la resolució definitiva de la designació. En el termini de 10 dies des de l’enviament de la sol·licitud, la documentació estarà disponible en les oficines del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, (Pl. Dels Àngels,1 de Barcelona) de dilluns a divendres laborables, de 09:00 a 18:00h

Entrar en un museu és una cosa que comença a casa, en un avió, en un tuit
Mark Wigley