al

El projecte per a educació secundària proposa l'obertura cap als centres escolars, per tal de plantejar d'entrada algunes qüestions sobre l'art contemporani, lligades al contacte directe posterior amb diferents obres que formen part de la col·lecció del MACBA.

No és fàcil trencar els tòpics que sovint acompanyen de manera sumària l'art contemporani: no n'hi ha prou amb proposar-s'ho per accedir a una apreciació sense prejudicis. Per això plantegem abordar, com a primer pas, la intel·ligibilitat de les obres contemporànies a partir d'una visió multifacètica i interdisciplinària que posi en relació les obres amb altres gèneres artístics i amb el seu moment històric. No es tracta de limitar les lectures de l'obra, sinó de satisfer la necessitat d'un mínim marc de referència per tal de poder després transcendir-lo i avançar cap a una apreciació estètica i cognitiva més lliure.

No es pot qüestionar res si abans no es coneix, només es pot canviar de punt de vista si abans se'n té algun: aquest és el camí de l'apreciació crítica. No es tracta d'imposar dogmatismes, sinó d'oferir claus i procediments d'anàlisi que puguin ésser desenvolupats de manera oberta, cedint el protagonisme al receptor després d'haver creat interrogants i aproximacions significatives.

Ens interessa també treballar a partir de les realitats juvenils, per tal que els estudiants trobin nexes i connexions entre allò que forma part del seu món i allò que es troba al Museu, veient com les pràctiques artístiques no són exclusives d'una élite, ni pràctiques aïllades i tancades en elles mateixes.

Patrocinat per:
Agbar
gif blanc de 50base 20 alt

Programa

Projecte per als centres de secundària

El projecte ofereix sessions prèvies a la visita al Museu per tal de proporcionar un mecanisme que pensem que pot ser efectiu perquè els joves pugin entendre certs aspectes de l'art contemporani. Com ara dèiem, es tracta d'oferir-los, abans d'enfrontar-se directament amb les obres, unes claus que prenguin en consideració d'una banda la interrelació de diferents gèneres i pràctiques artístiques i de l'altra l'entramat de relacions entre economia, societat, política, ciència, art i cultura..., la qual cosa els ajudarà a construir un criteri que els permetrà apropar-se a les obres, però que de cap manera les exhaurirà: el contacte amb aquestes ha de permetre, precisament, passar de la història de l'art i de la cultura a una apreciació estètica i cognitiva que cedeix el protagonisme a la confrontació directa i personal entre l'obra i qui l'observa.

Aquestes sessions seran dinamitzades i conduïdes per un monitor especialitzat que el Museu posa a la vostra disposició i que es traslladarà als vostres instituts en la data i l'horari convinguts per tal de desenvolupar en el mateix centre una sessió intensa amb els alumnes.

En aquestes sessions s'utilitzaran diferents suports, que inclouran materials relacionats amb els registres i els referents propis de la cultura que caracteritza la nostra societat, posant de relleu les més properes als joves.

El programa general tindrà diferents adaptacions: primer cicle d'ESO, segon cicle d'ESO i batxillerat. Alhora, se n'estan preparant versions específiques i amb un altre format per atendre crèdits de síntesi i treballs de recerca.

Visites a les sales

El Museu us ofereix la possibilitat de concertar una visita guiada com a part del projecte educatiu que es concreta a les sales. Hi haurà dos tipus de visites, les adreçades a aquells grups que prèviament hagin rebut la visita d'un monitor del Museu al centre, i que per tant ja hagin treballat els aspectes comentats en l'apartat anterior, i les adreçades als grups que no hagin treballat anteriorment al centre.

Entenem que aquesta diferència és important i significativa i condicionarà per tant la dinàmica de les visites al Museu, que intentaran ajustar-se en qualsevol cas als interessos, les sensibilitats i els coneixements de cada grup.

En qualsevol cas, es tracta d'intentar que els alumnes s'acostin a les obres fent-les significatives i trencant, de manera productiva, amb la idea preconcebuda de les visites a un museu com una activitat de contemplació estàtica. Es vol estimular, en síntesi, una contemplació dinàmica en la qual els nois i les noies han de formar-se un criteri propi a partir de la recerca, l'anàlisi i la reflexió i han de poder eixamplar les possibilitats d'apreciació personal de l'obra.