al

Projecte adreçat a educació infantil i primària que té per objecte treballar al voltant del vessant expressiu de l'art contemporani. Es tracta de deixar clar que l'art és un mitjà d'expressió i que hi ha infinites possibilitats d'expressar idees, sentiments, emocions... emprant materials i llenguatges molt diferents. De la mateixa manera que els escriptors utilitzen el llenguatge escrit o els músics empren el llenguatge musical per expressar-se, els artistes plàstics s'expressen recorrent a un llenguatge particular.

Volem estimular l'encontre i una actitud favorable al diàleg i a la interpretació. Un primer objectiu és eixamplar la mirada dels infants perquè gaudeixin de les obres que fan els artistes i hi puguin establir un diàleg partint de la seva experiència. Un altre objectiu és que els infants prenguin consciència de la seva capacitat per expressar-se, i la desenvolupin en la mesura que sigui possible, sense imposicions ni restriccions, utilitzant el llenguatge que empren els artistes.

Per poder treballar aquest objectius, el Museu us ofereix la possibilitat de concertar una visita a les sales i també d'utilitzar els materials creats enguany per treballar a l'escola.

Patrocinat per:
Agbar
gif blanc de 50base 20 alt
Amb la col·laboració de:
Jovi

Programa

Projecte per fer a les escoles: ExpressArt > expressa't a través de l'art

El projecte està concebut com un conjunt de propostes per a ser desenvolupades a l'aula, ja sigui abans o després de la visita al Museu amb els alumnes, per tal de poder aprofundir en els aspectes relacionats amb l'art contemporani que hem destacat.

Aquestes propostes, juntament amb els materials que les acompanyen (objectes tridimensionals, imatges i textos), es lliuraran en préstec a aquells mestres que hi estiguin interessats i ho sol·licitin. Es tracta de facilitar informació i recursos tangibles que permetin al mestre la posada en acció d'una sèrie d'exercicis i activitats i als alumnes la incorporació dels continguts abordats d'una manera innovadora i motivant, prenent en consideració la diversitat de maneres d'aprendre que existeixen.

Les propostes són absolutament flexibles i permeten múltiples adaptacions als contextos particulars en els quals es desenvolupin. Fins i tot el material pot suscitar altres usos i es pot convertir d'aquest manera en un recurs viu i dinàmic.

El treball que es faci a l'aula permetrà aprofundir en els aspectes esmentats i completarà les activitats que es duran a terme durant les visites al Museu.

Hi ha la possibilitat d'emprar aquests recursos bé abans de la visita al Museu o bé després.

Si s'utilitzen abans, el treball a l'aula facilitarà que els nois i les noies desenvolupin processos de reconeixement, identificació, recerca i observació davant les obres del Museu. Si s'utilitzen després, el treball posterior permetrà abordar algunes qüestions que a les sales només s'hauran pogut insinuar: Qui són els artistes, què fan, per què ho fan i com ho fan. Com són les obres, amb què estan fetes, i què ens expliquen, etc.
Al llarg del curs es faran diferents sessions de presentació i estudi per a aquells professors que desitgin conèixer en profunditat els recursos abans de demanar-los. L'assistència a aquestes sessions no serà, però, un requisit indispensable per poder sol·licitar el material didàctic.

Visites – taller a les sales

El projecte educatiu que es concreta a les sales us ofereix la possibilitat de concertar una visita-taller al museu acompanyats d'un monitor. L'objectiu és estimular el contacte directe dels nois i les noies amb les produccions artístiques que exposa el Museu, facilitar l'apropament a les diferents expressions artístiques i promoure alhora un pensament crític sobre tot allò que veuen.

Les visites es desenvoluparan a través de diferents recorreguts per les sales, segons l'edat dels nois i les noies, durant els quals es portaran a terme exercicis de tipus pràctic en què els alumnes tindran l'oportunitat de participar i interactuar amb la resta de companys, els monitors i les obres. S'estimularà la reflexió i el diàleg en grup.

Els alumnes esdevindran el centre de la visita, i tots tindran l'oportunitat de ser els protagonistes en algun moment del recorregut pel Museu. Es promourà doncs la seva participació activa i se'ls animarà a desenvolupar processos d'observació, reflexió i diàleg, experimentació, creació i avaluació.

El projecte inclou material de suport que possibilita el desenvolupament d'activitats diferents a les sales, adaptades a les edats dels grups. Aquest material està constituït per una caixa que inclou materials, objectes i artefactes diversos relacionables amb les obres. Estan fets per ésser tocats i manipulats sense cap perill pels nens, que d'aquesta manera tenen l'oportunitat de tenir experiències tàctils, que compensen en certa mesura la impossibilitat de tocar les obres exposades al Museu. La relació d'aquests elements amb les obres no és unívoca i es poden establir una gran multiplicitat d'associacions.