al

Seminari

Aquest seminari s'emmarca dins de l'àrea de treball «Imaginació política» del Programa d'Estudis Independents del MACBA, del curs 2006-2007. Té com a objectiu reflexionar sobre la política estudiant les dinàmiques antisistèmiques de transformació que han impactat en les formes de comportament estructural del capitalisme històric, que les han modificat i que han generat nous tipus de socialitat i politicitat, així com models inèdits d'introjecció dels interessos comuns i col·lectius en els dispositius constitucionals de representació institucional, administrativa i pública. En aquest sentit, pretenem pensar la política, d'acord amb una rigorosa lògica materialista, pensant simultàniament el capitalisme històric, ja que entenem que tots dos conceptes responen a la mateixa xarxa de possibilitat ontològica, epistèmica i teòrica, l'escissió de la qual tan sols condueix a una monòtona repetició de les problemàtiques idealistes, empiristes o fenomenològiques.

La tasca és analitzar, en primer lloc, com es constitueix i es processa l'antagonisme antisistèmic per la xarxa estructural de dominació de les societats capitalistes i, en segon lloc, com es generen els processos de poder constituent dels subjectes dominats en el capitalisme històric. Aquestes problemàtiques travessen i constitueixen la trama mateixa de la modernitat i l'horitzó immediat de la nostra situació postmoderna. El fil vermell que explica el pas d'aquella a aquesta es relaciona, en definitiva, amb la crisi de les maneres de gestionar l'antagonisme antisistèmic que van constituir l'estratègia de dominació vigent durant la modernitat, després del primer impacte madur d'aquest sobre l'estructura social capitalista.

En el nostre actual horitzó històric de reflexió, la política és l'activitat que aconsegueix, simultàniament: primer, provocar la transformació del comportament sistèmic dels models d'acumulació econòmica i representació política mitjançant la producció de noves formes de subjectivitat que són susceptibles de provocar canvis en la forma Estat i en els processos de redistribució de la riquesa globalment produïda; i, segonament, generar, arran de les lluites antisistèmiques, formes de socialitat i politicitat tendencialment irreversibles que permetin destruir el capitalisme com a model d'acumulació desigual i polaritzador i de resolució mitjançant la guerra global dels conflictes de poder geopolític en l'escenari mundial.

El capitalisme històric ha de ser analitzat, doncs, com una poderosa màquina de producció, estratificació i explotació que opera mitjançant la constitució de dinàmiques rígides de reproducció estructural que únicament es modifiquen per l'impacte de l'antagonisme dels subjectes dominats i subalterns. Aquest concepte de producció i estratificació no pot limitar-se a les formes d'activitat econòmica, perquè el capitalisme ha generat des dels seus orígens, el segle XVI, processos molt potents de producció de subalternitat, subjectivitat i socialitat –dels quals el racisme, el sexisme i l'eurocentrisme han estat les formes més potents d'aquests vectors d'estratificació i jerarquització– que han tingut un impacte profund sobre la imaginació política dels moviments antisistèmics, en la seva permanent revolta contra les condicions d'explotació històricament vigents. El concepte estratègic per a pensar tals transformacions ontològiques, epistemològiques, teòriques i polítiques, tant dels subjectes productius com del capitalisme històric, és el la idea de poder constituent dels moviments antisistèmics.


Programa

Aquest seminari forma part del programa PEI obert

De 18 h a 21 h

DILLUNS 11 DE DESEMBRE
Després del llarg segle XX

Giovanni Arrighi

DIMARTS 12 DE DESEMBRE
Un subjecte polític per a la crisi del capitalisme

Mario Tronti

DIMECRES 13 DE DESEMBRE
Resistències de les forces del treball en el capitalisme posfordista

Beverly J. Silver

Amb la participació de Carlos Prieto, Marcelo Expósito, Miren Etxezarreta, Tomás Herreros i Raúl Sanchez.

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Àudios

A Political subject for the Crisis of Capitalism
After the long 20th century
Resistence in Post-Fordist Work Forces
Resistence in Post-Fordist Work Forces
A Political subject for the Crisis of Capitalism
After the long 20th century
Son[i]a #30. Giovanni Arrighi
11.12.2006