Imagen
[196-]

Prova d'impremta i document manuscrit i mecanoscrit. -- Preliminars manuscrits del llibre d'artista "Frègoli" (Barcelona: Sala Gaspar, 1969) de Joan Brossa i Antoni Tàpies (i.e., la portada i la coberta, un text d'agraïments, el sumari, la justificació del tiratge i el colofó del llibre), notes relatives a l'edició de l'obra, una bibliografia sobre Leopoldo Fregoli i un text de presentació de la figura del transformista italià, i diverses il·lustracions en documents impresos utilitzats com a font per a concebre alguns poemes visuals del llibre d'artista. -- Al recto i al verso del full 49, dues versions preliminars de la portada del llibre d'artista "Frègoli" (Barcelona: Sala Gaspar, 1969) en homenatge a Leopoldo Fregoli, de Joan Brossa i Antoni Tàpies; i.e., al recto del full 49 una versió de la portada del llibre amb el títol "Frègoli" escrit amb llapis, i els títols preliminars "Festa amb Frègoli" escrit amb llapis i "El diumenge de Frègoli" escrit amb llapis i completament esborrat, juntament amb la menció dels autors escrita amb llapis ("Joan Brossa" i "Litografies d'Antoni Tàpies") i la menció de publicació escrita amb llapis ("Sala Gaspar", "1968"); i al verso del full 49 una versió probablement més preliminar de la portada del llibre amb el títol "Diumenge amb Frègoli" escrit amb llapis. -- Al verso dels fulls 1 i 2, diverses notes escrites amb llapis probablement relatives a qüestions per resoldre en el procés de publicació del llibre d'artista "Frègoli"; i.e., "Quant[s] litocoll[a]ges?" i "(Cal posar-los?)", "Filets, llom?", "Lletra 'justif[++]?", escrit amb llapis; i altres notes relatives a composicions del llibre d'artista, i.e. "Brisca", "Xinès (B[++])" o el terme "Zootròpic[+]" en relació amb una il·lustració impresa pròpia d'un zoòtrop, escrit amb llapis i amb tinta. -- El full 3 s'ha obtingut de reutilitzar una solapa d'un sobre. Al recto del full 3, una nota escrita amb bolígraf relativa a una composició visual del llibre d'artista, a la pàgina 90 de la publicació, concebuda a partir de tres caselles d'un tauler del joc de l'oca; i.e., "Fragment d'un cartó del joc de l'oca", "90", escrit amb bolígraf. -- El full 4 és un full obtingut d'una obra impresa en castellà que conté l'article "El lenguaje de la tarjeta" d'Enrique Mhartín y Guix (pàgines 297 i 298), pertanyent a una secció sobre literatura. L'article de Mhartín y Guix està il·lustrat amb un compendi de tipus de plecs convencionals practicats en les targetes personals amb l'objecte de transmetre (o comunicar diferidament) un missatge determinat al receptor de la targeta, indicat amb un terme al peu de cada figura segons el plec il·lustrat; una ampliació de la il·lustració, reproduïda amb el termes indicatius al peu de cada figura eliminats, es va utilitzar per a concebre una composició visual del llibre d'artista "Frègoli" (1969). Al marge superior de la il·lustració, una nota escrita amb llapis que indica la mida de l'ampliació prenent com a referència l'eix horitzontal, i.e. "28 cm" escrit amb llapis. -- El full 5 és un full obtingut d'una obra impresa en castellà que conté una il·lustració dels graus de parentesc dels individus segons la seva relació genealògica, sota el títol "Cuadro genealógico indicando los grados de parentesco", il·lustrat amb la figura d'un arbre; i.e., un tronc que representa la unió del pare i la mare exemplificats amb els noms de pila "Gabriel" (de Madrid) i "Berta" (de Barcelona), bifurcat en dues branques caracteritzades amb parells de fulles blanques i ombrejades, i la llegenda al peu de la il·lustració "Las hojas blancas son la línea directa. Las grises indican los enlaces"; i, al dessota de la il·lustració dels diferents graus de parentesc, un formulari sota el títol "Crónica de la familia" amb diversos apartats sobre dades assenyalades d'una persona, i.e. "Nacimiento" i "Destete"; "Primer diente", "Primera palabra" i "Primer paso"; "Talla de los padres", "Peso de los padres" i "Vacuna"; "Talla de los hijos", "Peso de los hijos" i "Vacuna"; "Bautismo" i "Primera comunión"; "Bodas"; "Aniversarios"; "Días que se celebran"; i "Memento". La il·lustració i el formulari, reproduïts amb una mida ampliada, es van utilitzar per a concebre una composició visual del llibre d'artista "Frègoli" (1969). A un marge de la il·lustració, una nota escrita amb llapis que indica la mida de l'ampliació prenent com a referència l'eix vertical, i.e. "39 cm." escrit amb llapis. -- Al recto del full 6, el nom "Tàpies" escrit amb bolígraf (i.e., Antoni Tàpies) juntament amb el nom "Carmen Balcells" i altres noms escrits amb bolígraf. -- Al verso del full 6, una nota escrita amb bolígraf per a concebre la justificació del tiratge del llibre d'artista. Al recto del full 16, una prova d'impremta de la justificació del tiratge de l'obra (corr. amb tinta); i del recto del full 18 al recto del full 20, tres proves d'impremta de la justificació del tiratge. Al recto del full 42, una enumeració del nombre d'exemplars del tiratge de l'edició, escrit amb bolígraf; i al recto i al verso del full 42, diverses operacions matemàtiques escrites amb llapis per a calcular el nombre d'exemplars del tiratge. -- Del recto del full 7 al recto del full 15, diverses proves d'impremta d'un text en prosa de Joan Brossa escrit a manera de presentació del llibre d'artista "Frègoli" (Barcelona: Sala Gaspar, 1969), algunes amb correccions al text escrites amb llapis o amb tinta; i al recto del full 17, una prova d'impremta del text en prosa sota el títol "Fregoli". Del recto del full 38 al verso del full 39, una versió mecanografiada del text en prosa (corr. en bolígraf i en llapis); i al recto del full 52, una altra versió mecanografiada del text en prosa (corr. en bolígraf i en llapis). -- Al recto del full 21, una prova d'impremta reprografiada de la justificació del tiratge i del colofó del llibre d'artista. -- Del recto del full 22 al recto del full 31, diversos fragments d'una prova d'impremta del llibre d'artista "Frègoli"; i.e., al recto del full 22 una prova d'impremta de la justificació del tiratge i del colofó del llibre d'artista (corr. en llapis), que inclou una menció d'edició i el tiratge d'un catàleg publicat amb motiu d'una exposició d'Antoni Tàpies a la Sala Gaspar, inaugurada el 6 de novembre de 1969. Al recto del full 23, una prova d'impremta de la justificació del tiratge amb el colofó del llibre d'artista, precedit d'un text d'agraïment que enumera les persones que han prestat als autors documentació sobre Leopoldo Fregoli durant el procés de creació de l'obra, i d'altra banda la identificació de les pàgines del llibre que són de l'autoria d'Antoni Tàpies (corr. en bolígraf i en llapis). Al recto dels fulls 24 i 25, dues proves d'impremta del colofó del llibre d'artista; del recto del full 26 al recto del full 28, una prova d'impremta del sumari de l'obra (corr. en bolígraf i en llapis), i al recto del full 29 un fragment del sumari (corr. en llapis i en bolígraf); i del recto del full 30 al recto del full 31, una prova d'impremta de diverses composicions del llibre d'artista (corr. en llapis i en bolígraf) amb una nota indicatica de Joan Brossa tocant a la composició "Pierrot caçador", i.e. "No s'ha d'imprimir. En Tàpies el dibuixarà", escrit amb bolígraf. -- Al recto del full 24, una nota de Joaquim Montoliu adreçada a Joan Brossa durant el procés d'impressió del llibre d'artista "Frègoli" (Barcelona: Sala Gaspar, 1969). Joaquim Montoliu, com a director de Foto-Repro, responsable de la impressió del llibre, indica a Joan Brossa que el títol i els versos de la composició "Museu de figures de cera" estan centrats. -- Del recto del full 32 al recto del full 35, una versió del sumari del llibre d'artista mecanografiat (corr. en bolígraf i en llapis). Al verso del full 40, una versió preliminar del sumari de litografies d'Antoni Tàpies, escrit amb llapis i ratllat amb llapis, juntament amb una enumeració de les altres pàgines de llibre d'artista que contenen contribucions del pintor, escrit amb llapis. Al verso del full 41, una altra versió preliminar del sumari de litografies d'Antoni Tàpies del llibre "Frègoli" (1969), escrit amb llapis (corr. en llapis). Del recto al verso del full 47, una versió preliminar del sumari del llibre d'artista, escrit amb bolígraf (corr. en bolígraf i en llapis). -- Al recto del full 36, una versió d'un text d'agraïment de Joan Brossa adreçat a les persones que han prestat documentació sobre Leopoldo Fregoli, que els autors Joan Brossa i Antoni Tàpies han utilitzat durant el procés de creació de l'obra, mecanografiat (corr. en llapis); les persones enumerades a l'agraïment de Joan Brossa són Agnès Strasser, Paola Corti, Jacqueline Selz, Yvon Taillandier, Joaquim Gomis, Juan Obiols Vié (o Joan Obiols), Josep Vinyes (o Pep Vinyes), Sebastià Gasch, Lluís Maria Riera, Ruggiero Selvaggio, Joan Marca, Manuel Rocamora, i Mario Forte com a director de l'Istituto italiano di cultura de Barcelona. Al verso del full 31, diverses provatures escrites amb bolígraf i amb llapis (corr. en bolígraf i en llapis) per a concebre dos fragments del text d'agraïment. Al recto del full 40, una versió més preliminar de la justificació del tiratge, del colofó i del text d'agraïment de Joan Brossa, mecanografiat (corr. en llapis i en bolígraf); entre els noms enumerats al text d'agraïment hi ha el nom "Joan Anton Turell" afegit amb bolígraf, i.e. Joan Anton Turell i Cabrinety. Al verso del full 40, una versió preliminar del text sota el títol "Agraïments i notes", escrit amb llapis (corr. en llapis). Al recto i al verso del full 43, dues versions preliminars del text escrites amb llapis (corr. en llapis); entre el noms enumerats al text d'agraïment hi ha el nom "Franco" escrit amb llapis. -- Al recto del full 51, un text breu de Joan Brossa mecanografiat, amb el títol "A unes gentileses" i la data "Estiu de 1965", d'agraïment a Mario Forte, director de l'Istituto italiano di cultura de Barcelona, i a la secretària d'aquesta institució Agnès Strasser, en reconeixement per la documentació que li han facilitat sobre el transformista italià Leopoldo Fregoli; Brossa fa extensiu el seu agraïment a Joaquim Gomis, de qui ha pogut consultar la seva col·lecció de postals. Al recto dels fulls 41, 45 i 50, sengles còpies del text mecanografiat; i al recto del full 48, una versió més preliminar del text breu d'agraïment, escrit amb bolígraf (corr. en bolígraf). -- Al recto del full 37, una versió mecanografiada de la justificació del tiratge i del colofó del llibre d'artista (corr. en bolígraf i en llapis). Al recto del full 44, una versió més preliminar de la justificació del tiratge i del colofó de l'obra, escrit amb llapis (corr. en llapis); i al verso del full 44, un fragment de text de la justificació del tiratge escrit amb llapis. -- Al recto del full 40, una bibliografia sobre Leopoldo Fregoli escrita amb llapis i ratllada amb llapis; la bibliografia conté quatre referències, i.e. "'Fregoli racontato da Fregoli' (Milà, 1936)", "'Faustino' (Milà, 1904)", "'I signori del riso' per A. Llancelloti (Roma)", i.e. Arturo Lancellotti, i "'Enciclopedie dello spectacolo' per S. d'Amico (Roma)", i.e. "Enciclopedia dello spettacolo" sota la direcció de Silvio d'Amico. - Al recto del full 1, una referència en castellà relativa a un número de la revista belga "L'VII" corresponent als mesos de novembre i desembre, i el nom de la llibreria galeria La Hune, de París, coeditora d'aquesta publicació; i.e., "Revista belga de poesía 'VII' (Siete)", "Número de noviembre-diciembre.", "Librería 'La Hune'", escrit amb bolígraf. - Al verso dels fulls 1 i 2, un esborrany de carta de Joan Brossa adreçat a Beneyto, escrit amb llapis i poc intel·ligible. Joan Brossa es refereix a un llibre, potser al llibre d'artista "Frègoli" dedicat al transformista italià Leopoldo Fregoli, creat per Joan Brossa amb nou litografies i un aiguafort d'Antoni Tàpies (Barcelona: Sala Gaspar, 1969). - Al verso del full 2, un esborrany de carta poc intel·ligible escrit amb llapis. Joan Brossa s'adreça a una persona no identificada i li diu que espera la seva arribada. - Al recto del full 6, el nom "Benet Rossell" escrit amb llapis juntament amb una adreça de Barcelona escrita amb llapis. - Al recto del full 6, una provatura escrita amb llapis poc intel·ligible per a compondre quatre versos d'una composició en vers lliure. - Al recto del full 6, una provatura escrita amb llapis poc intel·ligible per a concebre una composició en vers lliure (o un fragment d'una composició) de cinc versos sobre la classe obrera i l'afiliació dels treballadors als sindicats. - Al verso del full 6, un esborrany de carta en castellà poc intel·ligible escrit amb llapis. - Al verso del full 21, una composició sense títol de 7 versos; Comença, "El robot <[++++]> exhibit com a una de l[e]s / at[++]"; Acaba, "[++++]", vers lliure; escrit amb llapis (corr. en llapis). Al verso del full 21, una versió de la composició escrita amb llapis (corr. en llapis) i diverses provatures escrites amb llapis per a concebre'n els versos. - Al verso del full 21, una composició sense títol de 3 versos; Comença, "A l'hora de comptar els [+++]"; Acaba, "m'agrad[++] / que em pass[++] [++++]", vers lliure; escrit amb llapis. Al verso del full 21, una versió de la composició escrita amb llapis. - Al verso del full 21, una composició sense títol de 3 versos; Comença, "Per què [+++] [+]n coment[++] si l[+] / [+++]"; Acaba, "ja no / p[++] anar a veure l'obra?", vers lliure; escrit amb llapis. - Al verso del full 21, el nom "Joan Llarch" escrit juntament amb el cognom "Bosch", escrit amb llapis; la frase "Los tres reyes 12" escrita amb llapis, potser un títol; i el nom "Ferma Ribera" escrit amb llapis. - Al verso del full 36, tres provatures escrites amb llapis per a concebre una composició en vers lliure; i.e., "Un tren suspès / d'un rail alterna / paisatges reals amb / un seguit de túnels / que tenen grutes fan- / tàstiques a l'interior.", escrit amb llapis. - Al recto del full 40, un esborrany de carta de Joan Brossa adreçat a Roland Busselen, editor de la revista "L'VII". Joan Brossa s'exclama d'uns errors en l'atribució de les seves composicions publicades a l'últim número de la revista "L'VII", no 33 (1968), i per tant Brossa demana a Busselen la publicació d'una nota de rectificació al pròxim número de la revista. - Al verso del full 40, un esborrany de carta de Joan Brossa probablement adreçat a Alain Arias-Misson. Joan Brossa s'exclama que les seves composicions traduïdes al francès per Arias-Misson han estat publicades a la revista belga "L'VII", no 33 (1968), amb quatre de les composicions atribuïdes per error a un altre poeta. - El full 42 s'ha obtingut de reutilitzar un full estripat que conté un fragment del final d'un text en castellà reprografiat sobre la contribució positiva del cinema nord-americà en les relacions internacionals dels Estats Units d'Amèrica probablement amb Espanya. - Del recto al verso del full 48, un resum de la peça de teatre (o poesia escènica) "Mala estrella" (1958), o un esborrany previ a l'escriptura de l'obra, escrit amb llapis i ratllat amb bolígraf. El text inclou diverses claus tocant als referents de la peça o a la intenció de l'autor; i.e., el segon acte de l'obra "Mala estrella" (1958) concebut per Joan Brossa amb el teatre de Henrik Ibsen com a referent, o el propòsit general de l'autor en la concepció de l'obra, i.e. "L'obra és, doncs, constructiva, encara que estranya i torbadora.", escrit amb llapis.

Ficha técnica

Pertenece a:
Fondo Joan Brossa > Creación de manuscritos > Manuscritos de obras > Poesía literaria
Crédito:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Serie:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicación/Producción:
[196-]
Idioma:
Catalán
Castellano
Tipo de material:
Documento
Número de registro:
A.JBR.03546.028
Topográfico:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00182_024_GF_001

Documentos de archivo relacionados

Este documento se compone de...

Otros documentos de archivo relacionados