[Manuscrits de poemes visuals, esbossos de poemes objecte o instal·lacions, cartells i referències d'obres]
[1963?], 1968, [197-?-199-]
audio archive
image not available online

Manuscrits de poemes visuals (alguns concebuts per a cartells o per a logotips d'entitats), retalls de premsa i altres documents probablement per a concebre poesia visual, i esbossos de poemes objecte i d'instal·lacions; llistes de poemes visuals i referències de poemes objecte; i seleccions de poemes o esbossos per a la creació d'alguns llibres d'artista. -- Al recto del full 21, una referència escrita amb llapis en relació amb la primera exposició pública d'un poema experimental de Joan Brossa, d'un martell amb una carta de joc afaiçonada a partir de dues cartes de la baralla francesa; i.e. "Aquest poema objecte figurava a l'exposició Dau al Set celebrada a Barcelona, a la Sala Caralt, l'any 1951.", escrit amb llapis. Al recto del full 22, una provatura escrita amb bolígraf per a redactar la referència. -- Al recto del full 22, una referència escrita amb llapis en relació amb un número de la revista "Dau al Set" de l'any 1949 que no es va publicar, i.e. "Número de 'Dau al Set' que no va arribar a ser imprès, 1949.", escrit amb llapis. -- Al verso del full 22, diversos termes escrits en llapis a manera de referència de diversos poemes objecte de Joan Brossa; i un número escrit amb llapis, probablement un número de telèfon. -- Al recto del full 68, una nota escrita amb llapis en relació amb l'any d'edició de dues obres de teatre (o poesia escènica), i.e. "Or i sal" el 1963 i "Calç i rajoles" el 1974, i en relació amb la publicació de les obres completes de teatre de Joan Brossa. -- Al verso del full 68, una sentència (o una opinió) escrita amb llapis al voltant del so i de la imatge (o els components de l'audiovisual), i.e. "El so no és tan flexible com la imatge i moltes vegades esdevé un soroll superflu.", escrit amb llapis. -- El full 69 s'ha obtingut de reutilitzar un sobre de tramesa d'impresos de la Sala Gaspar a Joan Brossa. Al recto del sobre, diverses línies traçades amb tinta, i.e. potser un poema visual o un esbós d'un poema objecte. -- Al recto del full 78, el títol "La clau dels mapes" mecanografiat i dues línies d'un text en prosa mecanografiat. -- Al recto del full 80, un esquema traçat amb tinta i dues notes indicatives probablement per establir la disposició dels versos d'una composició. -- Al verso del full 80, una provatura escrita amb llapis per a redactar un fragment de text probablement per exposar una crítica a un premi o a uns premis atorgats; i.e. "Més de la [+++] no mereix[++] cap premi", "És com homenatjar un metge perquè visita bé cada dia. És [+++] se[va] obligació!", escrit amb llapis. -- El full 81 correspon a una pàgina d'una publicació, de la secció de passatemps, i.e. un test astrològic de Guiomar Eguillor titulat "¿Verdi o Wagner?", il·lustrat amb sengles fotografies dels músics Giuseppe Verdi i Richard Wagner; un joc de paraules amb una escala titulat "Escalera de vocablos"; un joc de relacionar significants i significats (o accepcions) de diversos termes; i un joc sobre cartes en relació amb el bridge i els punts cardinals. -- Al recto del full 91, una oració o una composició en vers lliure escrita amb llapis, i.e. "No es tracta de fer jeroglífics sinó d'assajar / altra forma de llenguatge: la dels sentiments.", escrit amb llapis. -- El full 93 correspon a un full de tarifes establertes pel segell editorial alemany Kiepenheuer & Witsch per al recull "Kunt in Spanien" (Köln: Kiepenheuer & Witsch, cop. 1992), amb els preus indicats en marcs alemanys. Inclou l'adreça de Colònia, escrita amb tinta, de les curadores del recull, i.e. Uta M. Reindl i Gabriele Rivet. Al verso del full de tarifes, un esquema traçat amb llapis de la disposició de la composició visual en dues pàgines del recull "Kunt in Spanien". Al recto del full 123, novament l'adreça d'Uta M. Reindl i Gabriele Rivet, escrita amb tinta, amb el número de telèfon i el número de fax; i una data i una tirada d'exemplars d'una edició probablement en relació amb el recull "Kunt in Spanien" (Köln: Kiepenheuer & Witsch, cop. 1992), i.e. "15.000 exemplars", "Deadline: 1992", "Junio, Juny", escrit amb llapis i amb tinta. -- Els fulls 118 i 119 corresponen a dos retalls de premsa amb diverses cares del personatge de ficció Popeye traçades amb llapis; el primer retall conté una franja de color vermell i el segon retall conté una fotografia d'un carro amb una roda de grans dimensions i un anunci immobiliari. -- El full 145 correspon a un portafolis del Museu d'Art Contemporani de Barcelona amb una nota indicativa del contingut, i.e. "Poemes visuals" escrit amb llapis i els títols de les revistes "Caràcter" i "La Rambla" escrits amb llapis. -- El full 247 s'ha obtingut de reutilitzat un full de bloc calendari, del 3 de gener. Al verso del full 247, un esbós d'un poema objecte amb un plat traçat amb tinta concebut de color blanc, i.e. la nota indicativa "Blanc" escrit amb tinta en relació amb la figura del plat; i el títol "El plat de la ferida" escrit amb llapis al recto del full 247. Al recto del full 254, un esbós del poema objecte traçat amb tinta. -- El full 248 s'ha obtingut de reutilitzat un full de bloc calendari, del 2 de gener. Al recto i al verso del full 248, diverses anotacions escrites amb tinta i amb llapis, i.e. "Cec guant", "imagin[++] memòria". -- Els fulls 251, 252 i 253 estan retallats seguint el traçat d'una bafarada amb el text "Grans canvis a Ciutat Vella", escrit amb tinta, per a una composició visual dedicada al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Al recto i al verso del full 254, diverses provatures escrites amb tinta per a concebre el text de la bafarada. -- Al recto del full 254, diverses versions d'un poema visual, o esbossos d'un poema objecte, amb una fletxa (o sageta) concebuda amb dues tiges que formen un angle recte, o amb una figura d'un cor entre les dues tiges de la fletxa que formen un angle obtús. -- Al verso del full 254, les lletres "A", "U" i "M" unides amb línies traçades amb tinta que formen la figura d'un triangle. -- Al verso del full 254, una nota escrita amb llapis per a definir o caracteritzar el terme "Art"; i.e. "Art: evasió reflexi[++]", escrit amb llapis. -- Al verso del full 254, el topònims "Sarajevo" i "Bòsnia" escrits amb llapis, probablement en relació amb la Guerra Iugoslava a Bòsnia i Hercegovina, i el nom d'entitat "Unesco" escrit amb llapis. -- Al recto del full 287, el terme "Eina" escrit amb tinta amb lletres majúscules, i.e. el nom del centre d'ensenyament Eina, Escola de Disseny. -- Al recto del full 289, una composició en vers lliure a mig mecanografiar; i.e. "-Llampega -i amb la mà dreta descriu en l'aire / una ziga-zaga-", mecanografiat. -- El full 292 s'ha obtingut de reutilitzar un sobre. Al verso del full 292, diverses referències numerades escrites amb bolígraf, potser de composicions visuals. -- Al recto del full 294, un número de telèfon escrit amb llapis i diverses referències o esbossos de poemes objecte traçats amb llapis, identificats amb el títol i l'any de concepció o de realització; i.e. "Taula" de "1969", "Parèntesi" de "1985", "Mímica sorda" de "1986", o "Contes" de "1980". -- El full 312 és un full en blanc. -- Al recto del 313, una referència d'un esdeveniment, o el text per a un cartell, escrit amb bolígraf per una persona no identificada; i.e. "Mostra de Productes Agraris de Qualitat", "Amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.", "Barcelona, 18-26 setembre de 1982 (Rambla de Catalunya)", escrit amb bolígraf. -- El full 317 és un full en blanc. -- El full 358 correspon a un full de lletres minúscules autoadhesives de color negre de les marques registrades Fascal i Fasson. -- El full 389 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre de la revista "Treball", del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Al verso del full 389, quatre referències traçades amb llapis de composicions visuals. -- El full 390 correspon a un full de difusió de l'exposició "El nas, testimoni de la història" del Museu de Badalona, que posa en relació diversos períodes de la història amb les olors característiques de cada època. Alguns períodes i algunes olors estan remarcats amb llapis (corr. en llapis). -- Al recto del full 394, diversos números escrits amb llapis. -- Al verso del full 426, un parell de busques (o agulles de rellotge) enganxades en un full amb un tros de cinta adhesiva, disposades verticalment l'una al costat de l'altra, i, juntament amb aquest full, un altre parell de busques més grans. -- Al recto del full 428, diverses provatures escrites amb llapis per a concebre un fragment de text sobre la naturalesa de la poesia i el poeta; i.e. "Un poeta que raoni és com un déu que faci de teòleg", "La poesia p[arteix?] de l'emoció i del desconeixement", escrit amb llapis. Al recto del full 428, les frases (o títols) "Institut d'edu[cació]" i "La suor de la cadi[ra]", escrit amb llapis. -- Al verso del full 428, diverses composicions visuals o esbossos de poemes objecte, traçats amb tinta o amb llapis, i una enumeració de quatre elements escrits amb bolígraf, i.e. "Rellotge (Jordi)", "Piano", "Wagner", i.e. Richard Wagner", i "Mapa Europa", escrit amb bolígraf. -- El full 429 s'ha obtingut de reutilitzar una targeta d'un establiment de Barcelona, i.e. Gambús, Centre Antiquaris. Al recto i al verso del full 429, diversos esbossos de poemes objecte traçats amb llapis. -- Al recto i al verso del full 430, diversos esbossos de poemes objecte traçats amb llapis. -- Al recto del full 430, diversos noms escrits amb bolígraf o amb llapis; i.e. "Madrid, Pepe Espaliú", escrit amb bolígraf, a un marge el cognom "Xirgu" (i.e. Margarida Xirgu) i el nom "Jaume Villanueva" escrits amb bolígraf; i el nom "Miralda" escrit amb llapis (i.e. Antoni Miralda). -- El full 432 correspon a un fax tramès per la firma DIBASA; conté dues versions del logotip de la firma de licor Ron Bacardí, i.e. "Ron Barcardí" i "Ron Barcardí Superior". -- El full 441 s'ha obtingut de reutilitzar una targeta d'Elías García, director gerent de la firma d'impressions gràfiques Teknocrom. Al recto del full 441, una provatura escrita amb llapis per a redactar un fragment de text poc intel·ligible. Al verso del full 441, diversos esbossos de poemes objecte traçats amb llapis. -- El full 442 s'ha obtingut d'un full de bloc de notes d'un hotel alemany de Frankfurt, i.e. Steigenberger Frankfurter Hof. Al recto del full 442, diversos esbossos de poemes objecte traçats amb llapis. Al verso del full 442, una composició visual amb la figura d'un arbre traçat amb llapis i el nom "Federico" en majúscula escrit amb llapis, potser Federico García Lorca, i la nota indicativa "Nom a l'escorça", "Lletres verdes per te[rra?]", escrit amb llapis. -- El full 443 s'ha obtingut de reutilitzar un element de difusió en castellà i en anglès que enumera els avantatges d'esdevenir soci d'una entitat. Al recto del full 443, el terme "Molinets" escrits amb llapis i, més avall, una composició visual amb una lletra "A" i una línia espiral, potser un esbós per a concebre l'animació de la composició per a un molinet de televisió, i, més avall, la frase "Sobre cara" i la figura d'un rostre traçat amb llapis potser per a un altre molinet televisiu. -- El full 449 correspon a una targeta personal de Josep Colet i Giralt, llicenciat en dret i professor de català. Al recto i al verso de la targeta, el nom "Enric Vidal" i un número de telèfon, i el cognom "Frigola" juntament amb un altre número de telèfon, escrit amb bolígraf. -- El full 464 s'ha obtingut de reutilitzar un sobre de la Galeria Adrià tramès a Joan Brossa. Al recto del sobre, la referència (o el títol) "Guinovart (trangessió)", escrit amb llapis. Al verso del sobre, diverses composicions visuals o esbossos de poemes objecte traçats amb llapis. -- El full 465 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre del sindicat agrari Unió de Pagesos tramès a Assumpta Margenat, de Cardedeu. -- El full 484 s'ha obtingut de retallar un full de l'associació Emprius Club d'Opinió. Al recto del full 484, les lletres en majúscula (o les sigles) "AEAMET" escrites amb llapis; i, al verso del full 484, el nom en castellà del dimoni Mefistòfil, i.e. "MEFISTO" escrit amb llapis en majúscula. -- Al recto del full 485, diverses referències d'esbossos de poemes objecte potser per a concebre una acció o una peça de poesia escènica, escrit amb llapis. -- Al recto del full 501, una referència a la composició visual "Oda a Foix", de Joan Brossa, dedicada al poeta J. V. Foix. La referència, escrita amb bolígraf probablement per Isidre Vallès i Rovira, potser indica que es va prestar temporalment el manuscrit original de la composició visual, juntament amb cinc còpies, a Pepa Llopis.

The texts of the MACBA web draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.
series
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
language
Català, Castellà, Anglès, Alemany, Neerlandès o flamenc o holandès, Francès
registration number
A.JBR.03500
credit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
dimensions/duration
Diverses mides
type of material
Document
year of incorporation
2011
credit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
series
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
dimensions/duration
Diverses mides
language
Català, Castellà, Anglès, Alemany, Neerlandès o flamenc o holandès, Francès
type of material
Document
registration number
A.JBR.03500
year of incorporation
2011
Object poetry
Visual poetry
Catalonia
Spain
1961 - 2000
Brossa, Joan
Visual poetry
parts of the document
155 documents
Gran Teatro del Liceo
document
2011
Clar de lluna
document
2011
La finestra de l'aparició
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Vestits
document
2011
[Referències de poemes visuals]
document
2011
1 de Mayo / Coordinadora de Comisiones Obreras de Sectores
document
2011
Carta : Barcelona, a Joan Brossa, Barcelona, 1974 abr. 22
document
2011
Poemes visuals
document
2011
[Una carta de joc retallada]
document
2011
[Vuit retalls il·lustrats amb un escarabat per a un poema visual]
document
2011
Bulevard Rosa, o, El basar de Fenícia / Joan Brossa
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Miralls
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Una llista de títols d'obres de Joan Brossa] / Galeria Joan Prats
document
2011
[Música anotada en dos pentagrames]
document
2011
Oda a Foix
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Referències de poemes visuals]
document
2011
Boc
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual, i.e. un cartell]
document
2011
[Fotografies de gravats rupestres de la Vallée des Merveilles]
document
2011
24 objectes
document
2011
Placa de timbres
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un esbós d'una instal·lació o un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Europa
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Una carta de joc i trenta-tres lletres "O" en cartolina negra]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un abecedari]
document
2011
Nota : [Barcelona, 19--]
document
2011
[Esbossos o referències de poemes objecte]
document
2011
Suggeriment del dia : Orotava
document
2011
[Un fragment d'un astrolabi, dues cartes de la baralla francesa i dos higròmetres caracteritzats amb la figura d'un frare]
document
2011
[Un bloc de notes amb esbossos de poemes objecte]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Aigua de foc
document
2011
Carta circular : Barcelona, a [Joan Brossa], Barcelona, 1991 març 3
document
2011
Hitchcock
document
2011
[Esbossos de poemes objecte]
document
2011
Cu
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una rosa dels vents i romanents de lletres autoadhesives]
document
2011
Carta : Barcelona, a Joan Brossa, Barcelona, 1990 jul. 12
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
A de Barcelona
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Campanades
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Palau de la Música Catalana / Fòrum Musical
document
2011
Tieta
document
2011
[Un esbós d'una instal·lació]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Mapa en un mirall
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Viatge
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un ex-libris per a Carme Llopis i Hernando]
document
2011
PSUC
document
2011
Catalunya 74
document
2011
[Un esbós d'una instal·lació]
document
2011
[Dos poemes visuals]
document
2011
Per l'esquerra unida
document
2011
El camí de l'oca
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un esbós d'una instal·lació o d'un espai amb diversos poemes objecte]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Referències de poemes visuals]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Noucentisme 82
document
2011
Brossàrium 1 : (Cavall al fons i El sabater), presentat pel Col·lectiu de Directors, direcció, Jordi Mesalles
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Fragments d'una pantomima amb paraules / Joan Brossa
document
2011
Intermedis
document
2011
Fragments d'una pantomima amb paraules / Joan Brossa
document
2011
Esborrany de carta : a [Ferran Cremades i Arlandis?, 1986? des.?]
document
2011
Carta : Barcelona, a [Joan Brossa, Barcelona, 1987?]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Espectacle Hausson-Brossa : gran sessió de màgia en dues parts
document
2011
[Dos retalls de premsa]
document
2011
Nota : [Barcelona], a [Pepa Llopis?, 1988?]
document
2011
Carta circular : Sant Joan Despí, a Joan Brossa, Barcelona, 1988 maig 10
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Una lletra "O" per a un poema visual]
document
2011
[L'informatiu del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Baralla irregular
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Joan Brossa : poesia visual i poemes objecte : estiu de 1990, Museu d'Art de Ceret, Museu de Cotlliure
document
2011
Cortina
document
2011
A Fructuós Gelabert
document
2011
Abans dels Marx
document
2011
Gran Méliès
document
2011
Carl Theodor Dreyer
document
2011
I quan...
document
2011
Cinamom : obert homenatge a Méliès
document
2011
Cortina
document
2011
Cinamom : obert homenatge a Méliès
document
2011
Carl Theodor Dreyer
document
2011
Sextina a Busby Berkeley, el màgic del musical
document
2011
Sextina a Busby Berkeley, el màgic del musical
document
2011
Sonet amb nota
document
2011
Gran Méliès
document
2011
Física recreativa
document
2011
I quan...
document
2011
Abans dels Marx
document
2011
El pas del temps
document
2011
Caràcters : revista d'informació literària
document
2011
Carta circular : Barcelona, a [Joan Brossa, Barcelona], 1992 abr. 25
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Caràcters : revista d'informació literària
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual, i.e. un cartell]
document
2011
[Dos poemes visuals]
document
2011
[Un poema visual, i.e. un cartell]
document
2011
6a Fira d'Art : Salàs de Pallars, 4-5-6 d'agost de 1995
document
2011
Vint-i-cinc anys
document
2011
Sestina van de voorouderlijke herinnering / Joan Brossa ; vertaling, Bob de Nijs
document
2011
Nota : a Denise van de Velde, [1997?]
document
2011
Nota : a Joan Brossa, [1997?]
document
2011
Enquiry the MACBA Library for more information on the work or artist.
If you want to make a work loan request, go to arxiu@macba.cat.
If you want the image of the work in high resolution, you can send an image loan request.
contact
for more information, please contact us through the following links
for further information
arxiu@macba.cat

for further information
Image loan request