Imagen
1965

Document mecanoscrit i manuscrit. -- Un recull de poemes en vers lliure i poemes visuals publicat sota el títol "Petit festival" (Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980). -- Al primer full del manuscrit, el títol "Petit festival" escrit amb llapis; al recto del segon full, el títol "Petit festival" mecanografiat i, al dessota del títol, la data de producció "(1965)" mecanografiada. Al recto del full 29, la data "Tardor de 1965" escrita amb llapis. -- Al recto del tercer full, una citació atribuïda a Thomas Alva Edison, i.e. "Frègoli ha superat la rapidesa del pensament humà.", " Thomas Alva Edison". -- Les composicions del manuscrit estan numerades amb xifres aràbigues, amb algunes irregularitats en la numeració; i.e. la vuitena composició està numerada amb 10, la desena composició està numerada amb 8, i la composició que fa setze està sense numerar. -- Numeració irregular: un full numerat amb 10 entre els fulls numerats amb 7 i 9; un full numerat amb 8 entre els fulls numerats amb 9 i 11; un full numerat amb 22 entre els fulls 23 i 24. -- Conté: 1, Tres transformacions de dos pals (f. 1r): un retall de paper fotogràfic a mode de base i vuit retalls de fons blanc superposats al primer retall; el retall de paper fotogràfic segueix el traçat d'un rectangle disposat verticalment i conté quatre figures, disposades l'una al dessota de l'altra, cadascuna formada per dues línies impreses de color negre; i.e. la primera figura es compon de dues línies verticals disposades l'una al costat de l'altra, com si es tractés de dues lletres "I" majúscules o de la xifra "II" de la numeració romana; la segona figura es compon d'una línia horitzontal, amb els extrems de la línia delimitats amb sengles retalls superposats, i, a sota de la línia horitzontal, una línia vertical centrada amb l'extrem inferior delimitat amb un altre retall superposat, com si es tractés d'una lletra "T" majúscula; la tercera figura es compon d'una línia vertical, amb l'extrem superior delimitat amb un retall superposat, i, a sota de la línia vertical, una línia horitzontal que s'estén a la dreta, com si es tractés d'una lletra "L" majúscula; i la quarta figura es compon de dues línies diagonals que s'entrecreuen, amb els extrems de les línies delimitats amb sengles retalls superposats, disposades de manera que poden fer pensar en una lletra "X" majúscula (o una aspa) || Codificació: lletI_2 lletT lletL lletX ; núm2 lletT lletL lletX - 2, Mutació (f. 2r): el cognom "Frègoli", de Leopoldo Fregoli, repetit cinc cops, i.e. les repeticions del cognom "Frègoli" mecanografiades l'una al dessota de l'altra; la tercera repetició del cognom "Frègoli" està escrita capgirada - 3, Estructuració de lletres i espais segons una significació prefixada (f. 3r): una composició d'11 versos i, a sota, les equivalències semàntiques de tres termes de la composició en un apartat titulat "Clau del vocabulari"; la composició comença, "L'anàlisi química fonamental de les / essències que componen l'Aigua de Colònia / Flora"; Acaba, "tan coneguda per les seves virtuts medicamentàries.", vers lliure; mecanografiat - 4, Metamorfosi de Frègoli (f. 4r): les lletres mecanografiades en majúscula del cognom "Fregoli", de Leopoldo Fregoli, desordenades; i.e. "EGOFRIL" - 5, Butaca senyalada amb una aspa (f. 5r): un retall de paper fotogràfic que conté un plànol de la sala d'un teatre, amb les parts o seccions de la sala indicades en francès, i.e. "Fauteuils d'Orchèstre", "Fauteuils du Foyer", "Stalles de Galerie", "Amphithéâtre", entre d'altres; una butaca (o seient) de la sala es mostra marcada amb una aspa impresa - 6, Histoire d'un Pierrot (f. 6r): un retall de paper fotogràfic amb dues figures disposades l'una al dessota de l'altra; la primera figura es compon d'una línia horitzontal amb un cercle (o circumferència) a cada extrem de la línia, i.e. la línia traça el diàmetre dels cercles; i la segona figura es compon d'una línia horitzontal llarga com la línia de la primera figura, i un cercle a cada extrem de la línia; en totes dues figures l'extrem esquerre de la línia està marcat (o senyalat) amb sengles lletres "A", i l'extrem dret amb sengles lletres "B" || Codificació: lletA lletB lletA lletB ; lletAB lletAB - 7, Il·lusió òptica (f. 7r), 4versos: Comença, " FREGOLI, Leopoldo.- Transformista / italià nascut a Roma el 2 de juliol / de 1867"; Acaba, "i traspassat a Viareggio el 26 / de novembre de 1936.", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 8, Repetició (f. 10r), 7versos: l'oració en castellà (o el vers) "No hay más localidades" repetida set cops, i.e. les repeticions de l'oració (o vers) mecanografiades l'una al dessota de l'altra; vers lliure - 9, Armari de Proteu (f. 9r): la designació de quatre fases de la lluna mecanografiades l'una al dessota de l'altra; i.e. "Lluna nova", "Quart creixent", "Lluna vella" i "Quart minvant"; vers lliure - 10, Desaparició de Frègoli (f. 8r): el títol "Desaparició de Frègoli" - 11, Frègoli balla (f. 11r): dos retalls de paper fotogràfic disposats l'un al dessota de l'altre; cadascun dels retalls conté un esquema gràfic imprès que representa uns passos de ball, i.e. els esquemes indiquen amb fletxes i línies discontínues la direcció amb què s'han d'executar els passos, representats amb la figura d'unes dues soles (o empremtes) de sabata; el primer retall segueix el traçat d'un rectangle disposat horitzontalment, i l'esquema que conté estableix les pautes per executar uns passos de ball que segueixen un moviment d'esquerra a dreta, amb un moviment giratori al centre; i el segon retall, encapçalat per la frase entre parèntesis "(La seva balladora és un ninot.)" mecanografiada, segueix el traçat d'un quadrat i l'esquema que conté estableix les pautes per executar uns passos de ball que segueixen un moviment circular, potser una rotllana - 12, Glorieta (f. 12r), 2estrofes-15versos: Comença, "Una xicota vaporosa duu / vestit de mussolina i ombrel·la."; Acaba, "tot saludant el públic, que aplaudeix.", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 13, Entre bastidors o el secret de Frègoli (f. 13r), 3estrofes-10versos: Comença, "Frègoli surt d'escena."; Acaba, "Entra una vella en escena.", vers lliure; mecanografiat - 14, Farsa amb tres personatges sobre uns versos de Frègoli mateix (f. 14r), 5estrofes-12versos: Comença, "Un vell dóna a entendre / que ha estat enganyat,"; Acaba, "<"...>'Qualche signora afferma che io sono...mio figlio.<">'", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 15, Text taquigràfic seguit de la transcripció en escriptura corrent (f. 15r): un retall de paper fotogràfic que segueix el traçat d'un rectangle disposat verticalment; el retall conté un seguit de signes taquigràfics, i.e. potser es tracta d'un text transcrit taquigràficament - 16, Maia (f. 16r), 6versos: Comença, "No sembla pas que en escena / hi hagi un sol actor,"; Acaba, "i fulminant la seva metamorfosi.", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 17, Arc iris (f. 17r): un retall que segueix el traçat d'un rectangle disposat horitzontalment; el retall conté una figura rectangular amb els vèrtexs arrodonits, de fons negre, amb el cognom "Fregoli" imprès a l'interior amb lletres de color blanc; i al peu de la figura que conté el cognom de Leopoldo Fregoli, tres versos que donen instruccions per aconseguir una il·lusió òptica, i.e. "Mireu fixament Frègoli / i si després dirigiu la vista al sostre / l'hi veureu." - 18, Cambra negra (f. 18r): una composició de 4 versos mecanografiats entre dues línies de punts; Comença, "(Entre parèntesis. Ja compreneu que és un / ajudant de Frègoli"; Acaba, "qui mou les taules i les cadires blanques.)", vers lliure; mecanografiat - 19, Física recreativa (f. 19r), 2estrofes-9versos: Comença, "En aquest cinematògraf podeu / emprar per a la reproducció d'escenes / animades el quinqué de petroli"; Acaba, "'Frègoli entre bastidors', etcètera.", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 20, Vetllador amb una perruca al damunt (f. 20r), 4versos: Comença, "Té potes i no camina,"; Acaba, "porta al damunt la perruca / i no se la pot posar.", vers lliure; mecanografiat - 21, Poema amb cartes de joc (f. 21r): un retall que segueix el traçat d'un rectangle disposat verticalment; el retall conté un seguit de figures rectangulars amb els vèrtexs arrodonits que representen cartes de joc d'una baralla, disposades verticalment en quatre files de cartes; i.e. una fila d'una carta de joc, a sota una segona fila de tres cartes (cadascuna amb una lletra assignada, respectivament "A", "B" i "C"), a sota una tercera fila també de tres cartes de joc (cadascuna amb una lletra assignada, respectivament "C", "A" i "B"), i a sota una quarta fila com la primera, i.e. d'una sola carta centrada respecte de les files segona i tercera - 22, Pantomima (f. 23r): un retall de paper fotogràfic que segueix el traçat d'un rectangle disposat verticalment; el retall conté vuit cercles (o circumferències) impresos l'un al dessota de l'altre, i, a sota de la seqüència de vuit cercles disposats l'un al dessota de l'altre, una estrella de cinc puntes amb vuit dels deu vèrtexs de la figura remarcats amb sengles cercles (o circumferències) - 23, Castell de Frègoli (f. 22r), 8estrofes-10versos: Comença, "Palmera xinesa de foc brillant."; Acaba, "Bombardeig amb dotze candeles romanes.", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 24, Ràpida transformació (f. 24r-24v), 3estrofes-6versos: Comença, "... Al minut quatre, bona / jugada de Boius a Lelis,"; Acaba, "El mapa d'Itàlia.", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 25, Concurs Frègoli (f. 25r): un formulari mecanografiat sense complimentar, amb diversos apartats, i.e. "El nas és el nas de:", "L'orella és l'orella de:", "L'ull és l'ull de:", i "La boca és la boca de:"; al dessota de cadascun dels apartats, una línia de punts mecanografiada per a complimentar el formulari - 26, Disfressa de noia (f. 26r), 4versos: Comença, "Per les mirades era una gasela;"; Acaba, "la mitjanit era la seva trena.", vers lliure; mecanografiat - 27, Dos monòlegs (f. 27r): un retall que segueix el traçat d'un rectangle disposat verticalment; el retall conté un quadrat i un triangle disposats l'un al dessota de l'altre; de les figures geomètriques en surten sengles bafarades, i.e. la figura del quadrat amb una bafarada que conté la definició d'un triangle ("Superfície limitada per tres línies rectes."), i la figura del triangle amb una bafarada que conté la definició d'un quadrat ("Superfície limitada per quatre línies iguals formant angles rectes.") - 28, Nocturn il·luminat a la veneciana (f. 28r), 4versos: Comença, "Frègoli ha comprat disfresses per valor de x pessetes,"; Acaba, "Quin és l'import total de la despesa?", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 29, Bigoti (f. 29r): un retall que segueix el traçat d'un rectangle disposat horitzontalment; el retall conté un passatemps, i.e. un joc del laberint resolt; la solució del laberint es presenta amb una línia que ressegueix el caminal d'entrada i sortida del laberint, amb els extrems de la línia recaragolats com les puntes d'un estil de bigoti.

Referències bibliogràfiques: - Rua de llibres. Petit festival. 1, Tres transformacions de dos pals (f. 1r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 241. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 2, Mutació (f. 2r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 242. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 3, Estructuració de lletres i espais segons una significació prefixada (f. 3r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 243. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 4, Metamorfosi de Frègoli (f. 4r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 244. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 5, Butaca senyalada amb una aspa (f. 5r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 245. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 6, Histoire d'un Pierrot (f. 6r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 246. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 7, Il·lusió òptica (f. 7r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 247. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 8, Repetició (f. 10r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 248. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 9, Armari de Proteu (f. 9r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 249. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 10, Desaparició de Frègoli (f. 8r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 250. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 11, Frègoli balla (f. 11r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 251. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 12, Glorieta (f. 12r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 252. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 13, Entre bastidors o el secret de Frègoli (f. 13r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 253. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 14, Farsa amb tres personatges sobre uns versos de Frègoli mateix (f. 14r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 254. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 15, Text taquigràfic seguit de la transcripció en escriptura corrent (f. 15r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 255. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 16, Maia (f. 16r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 256. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 17, Arc iris (f. 17r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 257. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 18, Cambra negra (f. 18r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 258. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 19, Física recreativa (f. 19r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 259. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 20, Vetllador amb una perruca al damunt (f. 20r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 260. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 21, Poema amb cartes de joc (f. 21r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 261. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 22, Pantomima (f. 23r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 262. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 23, Castell de Frègoli (f. 22r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 263. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 24, Ràpida transformació (f. 24r-24v). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 264. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 25, Concurs Frègoli (f. 25r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 265. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 26, Disfressa de noia (f. 26r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 266. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 27, Dos monòlegs (f. 27r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 267. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 28, Nocturn il·luminat a la veneciana (f. 28r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 268. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Petit festival. 29, Bigoti (f. 29r). Publicat a: Brossa, Joan. Petit festival. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 269. (Cinc d'oros; 8).
Gènere/forma no predominant: Poesia visual: 1, Tres transformacions de dos pals (f. 1r) -- 2, Mutació (f. 2r) -- 4, Metamorfosi de Frègoli (f. 4r) -- 5, Butaca senyalada amb una aspa (f. 5r) -- 6, Histoire d'un Pierrot (f. 6r) -- 10, Desaparició de Frègoli (f. 8r) -- 11, Frègoli balla (f. 11r) -- 15, Text taquigràfic seguit de la transcripció en escriptura corrent (f. 15r) -- 17, Arc iris (f. 17r) -- 18, Cambra negra (f. 18r) -- 21, Poema amb cartes de joc (f. 21r) -- 22, Pantomima (f. 23r) -- 25, Concurs Frègoli (f. 25r) -- 27, Dos monòlegs (f. 27r) -- 29, Bigoti (f. 29r). -- Rua de llibres. Petit festival. 1, Tres transformacions de dos pals (f. 1r). Al recto del full 1, diverses indicacions d'un corrector escrites amb tinta vermella, i.e. "Fairfield 10/12", "24 cic.", entre d'altres indicacions. -- Rua de llibres. Petit festival. 3, Estructuració de lletres i espais segons una significació prefixada (f. 3r). El títol està distribuït en dues línies (o versos), i.e. "Estructuració de lletres i espais segons / una significació prefixada". Al recto del full 3, la nota indicativa "centrat", escrita amb llapis, en relació amb l'apartat "Clau del vocabulari". -- Rua de llibres. Petit festival. 6, Histoire d'un Pierrot (f. 6r). El títol "Història d'un Pierrot" desestimat. -- Rua de llibres. Petit festival. 10, Desaparició de Frègoli (f. 8r). El títol "Desaparició" desestimat. Inclou la nota indicativa "(A doble plana)" escrita amb llapis. -- Rua de llibres. Petit festival. 14, Farsa amb tres personatges sobre uns versos de Frègoli mateix (f. 14r). El títol desestimat "Farsa a tres personatges sobre uns versos de Frègoli mateix". El títol està distribuït en dues línies (o versos), i.e. "Farsa amb tres personatges / sobre uns versos de Frègoli mateix". -- Rua de llibres. Petit festival. 15, Text taquigràfic seguit de la transcripció en escriptura corrent (f. 15r). El títol està distribuït en dues línies (o versos), i.e. "Text taquigràfic seguit de la / transcripció en escriptura corrent". -- Rua de llibres. Petit festival. 16, Maia (f. 16r). Inclou una nota mecanografiada referida al títol "Maia"; i.e. "Il·lusió de separació per tal com la voluntat de Brahma és de ser múltiple, segons la doctrina dels Upanishads.". -- Rua de llibres. Petit festival. 17, Arc iris (f. 17r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Rua de llibres. Petit festival. 24, Ràpida transformació (f. 24r-24v). Al recto i al verso del full 24, diverses provatures escrites amb llapis per a compondre el cinquè vers de la composició (i.e. el vers de la segona estrofa). -- Rua de llibres. Petit festival. 28, Nocturn il·luminat a la veneciana (f. 28r). Inclou la nota indicativa "(centrat)", i.e. els versos de la composició estan escrits centrats. Els termes que formen el títol estan separats amb un espai doble.

Technical details

Belongs to:
Other > Rua de llibres
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
1965
Dimensions/Duration:
Dimensions: 27,5 x 21,7
Language:
Catalan
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.01311.003
Call number:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00167_003
I like to work with what is often called "cultural heritage", but the materials that I use are banal and clichéd, like sugar blocks, doors, couscous, rugs, official documents.
Latifa Echakhch