Transparència al MACBA

En aquesta secció trobareu informació sobre l'estructura, organització i funcions. També podreu accedir a la informació relativa al personal i els alts càrrecs.

Òrgans de govern

Informació sobre l’estructura de govern, del MACBA. Per a l’estructura executiva, o de gestió, vegeu l’apartat "Organització i funcions".

Consorci MACBA

Currículums dels membres del Consell General
Contacte dels membres del Consell General

Organització i funcions

Informació sobre l’organització executiva del MACBA, amb els organigrames i les funcions que tenen assignades els diferents departaments.

Crèdits
Organigrama
Estatuts del MACBA 2015
Missions per departaments
Acords del Consell General. Sessió 25 d'abril de 2017
Acords del Consell General. Sessió 5 d'octubre de 2017

Alts càrrecs

En l’àmbit de l’aplicació de la Llei de transparència, al MACBA tenen la consideració d’alts càrrecs el gerent i el director general.

Currículum del Director
Acta del jurat sobre el Director
Bases per la selecció a Director

Currículum del Gerent
Acta del jurat sobre el Gerent
Bases per la selecció del Gerent

Retribució alts càrrecs MACBA

Dietes per raó de servei
Per al càlcul d'aquest tipus de dietes, el MACBA aplica els barems establerts en els annexos I, II i III del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei.

En aquest àmbit es recull tota la documentació que marca o descriu objectius estratègics, línies d’actuació i mesures del MACBA.

Accés a la informació de l’activitat administrativa del MACBA: pressupostos, contractació pública, subvencions, transferències i encomanes de gestió, convenis, patrimoni, estudis i informes, publicitat institucional i contractació d’obres públiques.

Subvencions, transferències i encomanes de gestió

En aquest apartat es proporciona informació sobre diferents tipus de transmissions econòmiques del MACBA a entitats públiques o privades.

Subvencions atorgades 2016

Convenis

Informació sobre els convenis subscrits pel MACBA amb entitats públiques o privades.

Convenis 2017
Convenis 2016
Convenis 2015

Estudis i informes

Dret d’accés a la informació pública

És informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de transparència.

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública es regulen en el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: a quina informació es pot accedir, qui té dret a fer-ho, com s’ha de demanar...

En aquesta pàgina del web de l’Ajuntament de Barcelona, hi trobareu tota la informació sobre el procediment d’accés a la informació pública.

En aplicació d’aquesta norma, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un procediment per demanar i obtenir la informació. Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar que la informació desitjada no es trobi ja publicada, al Portal de Transparència o a la resta de webs municipals.

També podeu enviar-nos un correu electrònic a transparència del MACBA (cit@macba.cat) i gestionarem les vostres consultes.