Se entiende por información pública toda información, independientemente de su naturaleza y soporte o medio en el que se encuentre, producida o recibida por la Administración en el ejercicio de sus competencias.

S’entén per informació pública tota informació, independentment de la seva naturalesa i del suport o mitjà en què es trobi, produïda o rebuda per l’Administració en l’exercici de les seves competències.  La sol·licitud s’ha de tramitar mitjançant el següent enllaç, i adreçar-la al Departament de Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, que determinarà quina entitat o òrgan administratiu (direcció, departament, institut, empresa...) de l’Ajuntament disposa de la informació demanada, i et farà arribar la petició. Un cop rebuda per l’òrgan o entitat que disposa de la informació, aquest té un termini d’un mes per tramitar-la. Aquest mateix enllaç conté informació sobre com presentar una sol·licitud, així com sobre el seu estat de tramitació i altra informació relacionada.


L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars