Dates: 1 abril 2019 ‒ juny 2020

Duració: 15 mesos. El curs consta de quatre trimestres, durant els quals s’ofereixen 350 hores presencials entre classes lectives, tallers, grups de recerca i presentacions.

Horari lectiu: De dilluns a divendres, entre les 16 h i les 20 h, es faran tres o quatre classes setmanals de tres hores cadascuna. Els tallers i els seminaris internacionals poden tenir lloc en dissabte.

Publicació programa: Setembre de 2018

Acreditació: El PEI és un programa d'estudis propis que forma part del Centre d’Estudis del MACBA; no està adscrit a cap universitat. Un cop acabat el programa es lliura una acreditació del MACBA. El seu nivell de complexitat equival al d'uns estudis acadèmics predoctorals (postgrau o màster oficial), però no és condició excloent un recorregut d’aprenentatge no reglat.

Dirigit a: persones amb diversa formació, procedència i orientació professional (des d'artistes a professors, arquitectes, historiadors, sociòlegs, antropòlegs, activistes, curadors, psicòlegs ...) que comparteixin l'interès en l'estudi com a experiència d'aprenentatge col·lectiu i que es sentin interpel·lats per projectes que vinculin l'art i les pràctiques artístiques amb les ciències humanes i amb la intervenció social, política o institucional. No hi ha un requisit d'edat ni cap titulació prèvia, però es valoren perfils amb cert recorregut vital, acadèmic o professional, que puguin aportar la seva experiència a la resta del grup.

 

Descarregar el Programa

Beca de matrícula

El MACBA ofereix 1 beca de matrícula complerta i 2 beques parcials (la meitat de l'import de la matrícula).

Criteris i barem de selecció:

  • Haber estat acceptat per a realitzar el programa (puntuació obtinguda a la selecció)
  • Argumentar situació econòmica per a sol·licitar la beca en el formulari de sol·licitut. En el cas de ser seleccionat es demanarà documentació acreditativa. (3 punts)
  • Entrevista personal (2 punts)

La selecció es realizarà pels membres del claustre.

Comunicació d'acceptats, beques i llista d'espera: Es comunicarà per correu electrònic a partir del 26 de novembre de 2018 i a la pàgina web el llistat definitiu en el mes de desembre.

Matriculació

Dates: Gener 2019.

Preu de la matrícula: 3.000 euros.

Pagament:  Es realitzarà un únic pagament durant el mes de gener de 2019.

Fraccionament del pagament: Serà possible el fraccionament en dos terminis, sempre que sigui via domiciliació bancària. En el moment de formalitzar la matrícula serà necessari aportar les dades d'una entitat bancària espanyola: codi IBAN i nom i cognoms del titular. El càrrec corresponent al primer pagament es realitzarà durant el mes de gener de 2019 i el segon durant el mes de gener de 2020. El fet de no pagar la matrícula en els terminis establerts suposarà la suspensió temporal dels drets de l'estudiant i, en el seu cas, a l'anul·lació dels efectes que aquesta hagués produït, sense dret a reintegrament. El MACBA exigirà com condició a l'expedició de certificats o altres tràmits, el pagament de les quantitats pendents de matrícules.

Places disponibles: 30