Perfil de contractant

El Perfil de contractant del MACBA és el mitjà de difusió dels anuncis previs i de licitació, les adjudicacions i formalitzacions de contractes majors i les publicacions agregades de contractes menors i basats ​​en l’acord marc, els encàrrecs de gestió a mitjans propis, així com les anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments. 

A la Plataforma de contractació pública, es poden consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats.  També hi ha una altra documentació general, com els plecs de clàusules administratives generals, les guies de contractació social i ambiental de l’Ajuntament de Barcelona per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació del MACBA, la guia del document europeu únic de contractació (DEUC) i informació relativa a la factura electrònica. 
Contacte
Alba Canal i Patrici Scarpino