al

Amb la participació de Xavier Antich, Manuel Asensi, Enric Berenguer, Miren Etxezarreta, Marcelo Expósito, Beatriz Preciado, Carlos Prieto i Joan Roca, entre altres.

Alternatives educatives des del museu

El Programa d'Estudis Independents (PEI) del MACBA sorgeix amb la voluntat de comprendre l'art, el cos i el treball educatiu com una manera necessària d'intervenció social. Tenint en compte que les societats capitalistes han convertit l'art en un mitjà innocu, "estètic", un dels objectius fonamentals que perseguim amb aquest programa és repolititzar l'art i tot allò que l'envolta, i també plantejar la revisió i la crítica de la pedagogia entesa en un sentit ampli, és a dir, també com una pràctica de relació i mediació entre el museu i l'heterogeneïtat del públic.

El PEI és una proposta de programa independent de l'ensenyament institucional. De fet, sorgeix com a crítica política d'aquest "ensenyament institucional". Precisament per això, i a fi que aquesta independència no el faci caure en l'acadèmia fora de l'acadèmia, el programa adopta el format de l'ensenyament oficial, d'una manera no ortodoxa, ja que un altre dels seus objectius és evitar els mecanismes que llasten la investigació i la reflexió en l'àmbit dels estudis acadèmics. Així, aquesta independència amb relació a l'"ensenyament oficial" implica una revisió dels mètodes d'ensenyament, la comunicació, la transmissió i la relació entre els grups que integren els diferents mòduls que componen el programa. El PEI es constitueix com una estructura oberta i generativa. Les matèries que s'impartiran en els diferents cursos són espais mòbils de treball encarregats de produir un conjunt d'activitats a partir de les quals els assistents podran abordar els continguts des de diferents nivells, pràctiques i estructures discursives.

L'objectiu del Programa d'Estudis Independents és formar i desenvolupar en els participants una capacitat crítica i analítica del fenomen artístic, partint d'una concepció de l'"art" com a producte de la intersecció de diferents sistemes i camps socials. Basant-nos en l'experiència dels tallers, els cursos i els seminaris que hem desenvolupat al MACBA durant els últims anys, presentem un programa articulat l'estructura del qual es correspon amb un curs de dos anys i sis matèries, que representen aproximadament unes 400 hores entre classes teòriques, classes pràctiques i seminaris.


Programa

(A) PROGRAMA EXCLUSIU PER A PARTICIPANTS DEL PEI

Teoria i crítica del discurs

Constitueix la columna vertebral del programa, en la mesura en què pren l'art com a objecte de reflexió específic a partir de les metodologies, els metallenguatges i les eines que la història ha construït per acostar-s'hi. És també el lloc des del qual es postula una anàlisi del fenomen artístic que prengui en consideració la interacció entre els diferents sistemes i camps socials.

Economia política

En la mesura en què l'art sorgeix i està influït per un determinat context socioeconòmic, cal introduir les nocions bàsiques que permetin entendre l'evolució de l'economia en el capitalisme actual i la seva (possible) incidència en l'obra artística, des de la seva producció fins al seu consum.

Tecnologies del gènere

Explora l'emergència de tres retòriques de la diferència (gènere, sexe i raça) en els discursos de la modernitat, així com les pràctiques crítiques d'anàlisi i resistència política i estètica a la qual ha donat lloc cada un d'aquests discursos. Es tracta de proporcionar una cartografia dels llenguatges feministes, queer i postcolonials que permeti reconstruir un arxiu de les teories de la dissidència en relació amb el fenomen artístic.

Crítica de les teràpies

Durant molts segles s'ha mantingut la idea del caràcter anòmal de la psicologia de l'artista, que ha portat a veure en l'art l'expressió d'un possible desequilibri. En el terreny social, això es reflecteix en l'existència d'un seguit de teràpies que intenten adaptar l'individu al sistema social pel qual se sent rebutjat. En aquesta matèria s'ofereix un model alternatiu a aquesta teràpia d'adaptació i, per tant, a una concepció de l'art com a anomalia.

Imaginació política

La reflexió sobre el fenomen artístic no pot deixar de banda la seva vinculació amb les polítiques del sistema social en el qual ha estat engendrat. Per què la pràctica de l'art no tingui una posició servil respecte a les polítiques dominants cal no només reaprehendre políticament la història de les avantguardes estètiques, sinó també comprendre la seva relació amb els moviments antisistèmics i amb les pràctiques crítiques de radicalització democràtica.

Història i ciutat

Des de la Revolució Industrial, les qüestions tècniques, econòmiques, socials i polítiques i culturals plantejades pel creixement i la transformació de les grans ciutats, així com les reflexions des de les ciències socials i des de la historiografia al respecte, han estat inseparables tant de la creació artística com de la crítica i la recepció de les obres i dels principis que han sustentat la mediació museística. Dins d'aquest marc general, en aquesta matèria es farà una atenció especial a la trajectòria històrica de Barcelona.

(B) PROGRAMA OBERT
A més a més de les matèries obligatòries, el PEI ofereix una sèrie d'activitats en format obert que s'articulen amb el programa d'activitats del MACBA. Aquestes activitats aporten els crèdits necessaris per complir el recorregut acadèmic del PEI, i també seran obertes a persones no matriculades en el programa complet. Entre les activitats de format obert hi ha debats públics, seminaris, tallers, programes audiovisuals, conferències, etc.

ESTRUCTURA DE LES MATÈRIES

Les matèries s'estructuren en quatre nivells:

1. El primer nivell està constituït per la teoria, l'exposició, la lectura i la discussió d'un pla conceptual a partir del qual el participant adquireix les bases per poder acostar-se al fenomen artístic.

2. El segon nivell és essencialment pràctic. Els participants tindran la possibilitat de crear en el marc d'un taller les seves pròpies elaboracions crítiques, és a dir, el seu propi discurs.

3. El tercer nivell consisteix en sessions en les quals, periòdicament, es convidarà teòrics de cadascun dels àmbits estudiats en el programa, amb la intenció que els participants entrin en contacte amb el seu treball i les seves propostes.

4. El quart nivell consisteix en les activitats que els participants, el mateix PEI i el MACBA tenen la voluntat de dur a terme en contacte amb les dinàmiques socials.

CALENDARI

Cada any acadèmic es distribueix en tres períodes lectius: octubre-novembre, gener març i abril-juny.

Teoria i crítica del discurs 5 mòduls 170 hores
Economia política 2 mòduls 54 hores
Tecnologies del gènere 2 mòduls 60 hores
Crítica de les teràpies 2 mòduls 24 hores
Imaginació política 2 mòduls 69 hores
Història i ciutat 2 mòduls 54 hores
TOTAL 431 hores

La matèria "Teoria i crítica del discurs" és present pràcticament al llarg de tots sis períodes que dura el PEI; les cinc matèries restants es desenvolupen amb diferents ritmes i intensitats al llarg del programa.
S'ha intentat que la càrrega lectiva no sigui superior a les nou hores setmanals, i la major part de la docència tindrà lloc els dijous i els divendres a la tarda (excepte en el cas de seminaris puntuals o tallers intensius).

Inici: gener de 2006

RECONEIXEMENT ACADÈMIC
El MACBA expedirà un diploma als assistents al curs.

OIENTS
El PEI ofereix la possibilitat d'assistir com a oient a les diferents matèries del programa. Les places són limitades, s'adjudiquen per rigorós ordre d'inscripció, i l'assistència no té reconeixement acadèmic.

PROFESSORAT

Director:

Manuel Asensi, professor de la Facultat de Filologia de la Universitat de València i professor visitant a diferents universitats dels Estats Units.

Coordinador:

Xavier Antich, professor d'Estètica a la Facultat d'Història de l'Art i codirector del Màster en Comunicació i Crítica d'Art de la Universitat de Girona.

Professors:
Enric Berenguer, responsable de docència de l'Institut del Camp Freudià a Barcelona.

Marcelo Expósito, artista i coeditor de la revista Brumaria (http://www.brumaria.net) i membre del col·lectiu editorial de Transversal (http://transform.eipcp.net)

Beatriz Preciado, professora d'Història i Teoria del Cos i de Teories Contemporànies del Gènere a la Universitat de Saint-Denis, París.

Carlos Prieto, doctor en filosofia i director de la col·lecció "Cuestiones de Antagonismo", publicada per Ediciones Akal (1999-2005); editor de l'edició en castellà de la New Left Review.

Joan Roca, professor a l'Institut d'Ensenyament Secundari Barri Besòs i professor col·laborador del Seminari d'Història de Barcelona de l'Institut de Cultura de Barcelona.

Miren Etxezarreta, catedràtica d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Continguts relacionats

Àudios

Son[i]a #12. Beatriz Preciado
29.05.2006
Son[i]a #21. Manuel Asensi
12.07.2006