al

A càrrec de Marta Berrocal

Aquest curs està adreçat en especial a professorat d’educació Infantil i Primària que hagi participat en el Projecte ExpressArt. Museu portàtil, tingui intenció de fer-ho o simplement estigui interessat en el tema. La formació inicial del professorat d’aquests dos nivells educatius no contempla de forma obligatòria cap crèdit relacionat amb l’art contemporani. Això en ocasions esdevé un problema de cara a treballar amb els infants perquè el desconeixement genera dubtes, incomprensions, dilemes, estranyesa etc. i en definitiva certa inseguretat en els mestres.

Des de la perspectiva del projecte ExpressArt, l’art contemporani esdevé un recurs magnífic per generar tot tipus d’aprenentatges en l’escola, capaç a més d’implicar a totes les àrees curriculars. És per aquest motiu que pensem que seria desitjable que el professorat pogués comptar amb uns coneixements mínims que l’ajudessin a sentir-se amb prou competència i seguretat per desenvolupar diferents treballs a l’aula amb els alumnes.

El curs combinaria sessions expositives, sessions d’observació i treball directe a les sales del Museu, i altres de diàleg i reflexió en les que es promouria el desenvolupament d’un procés d’intercanvi d’idees i propostes entre els participants a partir de les reflexions generades i els dubtes i interrogants plantejats. També es portarien a terme sessions d’experimentació i creació a partir de materials i d’idees contemporànies.

Així doncs el curs es planteja una sèrie d'objectius que es concreten en:

a) Proporcionar informació amb la intenció de construir una visió global de la historia de l’art del segle XX, fent èmfasi sobre algunes de les idees claus que permeten «entendre’l».
b) Propiciar una mirada oberta i flexible, absent de prejudicis envers les manifestacions artístiques contemporànies. Facilitar l’aproximació directa a les obres d’art.
c) Proporcionar estratègies didàctiques adequades per utilitzar l’art contemporani com a generador d’aprenentatges en diferents àrees curriculars.
d) Potenciar el treball en equip i l’intercanvi d’idees entre el professorat assistent, a partir del diàleg i la reflexió conjunta.
e) Esdevenir un espai d’enriquiment personal i de gaudiment.

Amb la col·laboració de:
ICE
gif blanc de 50base 20 alt

Programa

31 d'octubre, 7,14,21 i 28 de novembre, 5 i 12 de desembre de 18 a 21h més 3 hores no presencials

Els continguts del curs s'estructuren en diferents blocs, que no es desenvoluparen de forma lineal i independent ja que en ocasions es treballaren alhora conceptes relatius a més d’un bloc.

Bloc 1: Aspectes històrics de l’art contemporani.
Recorregut cronològic per alguns dels moviments artístics i/o artistes més representatius del segle XX.
Anàlisi dels principals canvis que suposa l’art contemporani envers “l’art tradicional”
- Canvis conceptuals.
- Canvis en els processos de treball que desenvolupen els artistes.
- Canvis en els suports de les obres.
- Canvis en els materials i les tècniques artístiques emprades.
Anàlisi d’alguns dels conceptes o idees clau que posa de relleu l’art contemporani:
- Qüestionament de la idea d’art convencional
- Replantejament del concepte d’autoria
- Utilització de nous mecanismes de comunicació
- Utilització de nous materials
- Compromís social i polític
- Redefinició del paper del museu, de l’artista i del públic
- Connexions amb les cultures populars (alta i baixa cultura)
- Etc.
Aproximació més detallada a alguns dels artistes i les seves obres presents en la Col•lecció del MACBA .

Bloc 2: Estratègies d’aproximació a l’art contemporani.
Perspectiva emocional.
Perspectiva tècnica.
Perspectiva conceptual.

Bloc 3: Art contemporani i currículum.
Conceptes
Procediments
Valors

Bloc 4: Estratègies metodològiques.
Metodologia de planificació d’activitats d’ensenyament – aprenentatge.
Disseny de propostes.

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 82
programespublics [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Àudios

Son[i]a #53. Marta Berrocal
21.12.2007