al

Taller de crítica
Dirigit per Xavier Antich i Manuel Asensi

Aquest taller està dividit en tres seccions i tres ritmes: un d'essencialment teòric, un de pràctic –que adoptarà la forma d'un taller– i un tercer que consistirà en seminaris reduïts amb personalitats de reconegut prestigi intel·lectual. A més, en determinats punts del seu recorregut connectarà amb el taller Tecnologies del gènere. Micropolítiques postidentitàries, dirigit per Beatriz Preciado (març-juny, 2005). A les sessions conjuntes, els participants de tots dos tallers es reuniran per a l'exposició i la pràctica d'alguns continguts i propostes.

El 1967 Guy Debord va escriure unes paraules que avui continuen estant vigents: "La raó que l'espectador no se senti a casa enlloc és que l'espectacle és a tot arreu." La producció massiva d'espectacle, la mercaderia espectacle, provoca que els gestos dels subjectes socials hagin deixat de ser seus i s'hagin convertit en els gestos d'un altre que els representa per a ell. L'objectiu d'aquest curs serà reflexionar sobre el paper de l'"art" (sigui quin sigui el significat, positiu o negatiu, que atorguem a aquest terme tan conflictiu) i dels seus canals de transmissió en la producció massiva de l'espectacle. ¿Per ventura forma part l'"art", com si fos una baula més, de la cadena de l'espectacularització que exerceix un control biopolític dels cossos i les ments dels subjectes? O més aviat, ¿en algunes de les seves manifestacions, duu a terme una tasca deconstructiva, subversiva, sabotejadora o esquizoanalítica, en relació amb el sensorium (en el sentit benjaminià de "formes de percepció de la realitat")?

Tenint en compte l'experiència dels dos tallers anteriors (La crítica d'art com a intervenció en l'espai social, 2003, i La crítica d'art en l'era post-política, 2004), continuant-la i esmenant-la, aquest curs prolongarà la reflexió sobre el vincle entre l'art i els modes d'intervenció en l'espai social. Aquesta vegada fem servir una expressió diferent –"vida quotidiana"– a fi d'incloure la totalitat de les situacions humanes possibles: no sols l'esfera de la política pública, sinó també de la privada, les relacions de poder interpersonals, l'oralitat, el murmuri... Durant el curs es recorreran els conceptes, les idees i les metodologies teoricocrítiques per pensar la relació entre l'"art", la vida, l'espectacle i el que és polític. No es tracta d'una indagació arqueològica, sinó més aviat d'una estratègia que permet projectar tota la conceptualitat històrica sobre el problema que ens interessa. Partim de la idea que per fer una anàlisi crítica de l'"art", de les ideologies i de les formacions socials cal aturar-se en els diferents corrents teòrics i autors que, des del principi del segle XX, han proposat un conjunt d'aproximacions de l'"obra d'art", sense negligir aquelles que aparentment han estat més allunyades dels plantejaments sociològics. Tanmateix, aquest recorregut només podrà ser selectiu, amb el benentès que el que es pugui perdre en quantitat ho guanyarem en profunditat.


ProgramaSessions teòriques: els divendres, del 21 de gener al 17 de juny, de 18 a 21 h.
Sessions pràctiques: els dimarts i/o dimecres, cada quinze dies, de l'1 de febrer al 7 de juny, de 18 a 21 h.
Seminaris puntuals: de març a juny.

Gener: Els conceptes fonamentals de l'estètica clàssica: mimesi, versemblança, forma, al·legoria, creativitat, experiència estètica i expressió.

Febrer: Del formalisme a l'estructuralisme: de l'avantguarda de principis de segle al maig del 68.

Març: La tradició marxista i la seva evolució al llarg del segle XX.

Abril: Art, psicoanàlisi i discurs crític.

Maig: Teories, ginoceptes i queerceptes.

Juny: Postestructuralisme, deconstrucció i hermenèutica ontològica.

Programes públics MACBA
tlf. 93 412 08 10 (ext. 381)
servcult [at] macba [dot] cat