al
El propòsit d'aquest seminari és bastir un marc intel·lectual davant del procés de transformació de l'espai públic que s'està produint a les ciutats occidentals. ¿De quina manera l'actual evolució de les economies capitalistes cap a economies financeres es reflecteix en la forma urbana? ¿Quines conseqüències té aquest procés sobre les nocions d'espai públic i de ciutadania pròpies de les ciutats occidentals des del segle XIX? ¿De quina manera els interessos immobiliaris i turístics determinen les polítiques urbanístiques? ¿Quin paper juguen l'art i la cultura en aquest procés? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals intentarà donar resposta el seminari. També formaran part del debat l'anàlisi de l'aburgesament i la revaloració especulativa (gentrification) de les zones cèntriques i el paper instrumental de les institucions culturals en aquest procés, com també la "museificació" o "disneyficació" de les ciutats i les noves definicions del que és públic i el que és privat.

Programa

La vida desprès de l'art
Vito Acconci, artista

Experiències de Barcelona
Oriol Bohigas, arquitecte

Notícies (actualitzades) del temps antic
Ramon Grau, historiador i coordinador del Seminari d'Història de Barcelona de l'ICUB

El joc d'orgman
Keller Easterling, professora assistent d'Arquitectura, Universitat de Yale

Albert Recio, professor d'Economia, Universitat Autònoma de Barcelona, membre de la revista Mientrastanto

Nou globalisme, nou urbanisme
Neil Smith, professor de Geografia, Rutgers University, New Jersey

M» José González Ordovás, professora de Filosofia del Dret, Universitat de Saragossa

Rentes del monopoli i mercantilització de la cultura
David Harvey, professor de Geografia i Enginyeria Ambiental, Universitat Johns Hopkins, Baltimore

Jordi Borja, urbanista
La resposta des del local al reajustament de la centralitat
Pedro Ibarra, professor de Dret, Universitat del País Basc

Barcelona. Vista del Besòs
Patrick Faigenbaum, artista
Joan Roca, historiador i professor de l'Institut Besòs, col·laborador del Seminari d'Història de Barcelona de l'ICUB