Contractació

Normativa d'aplicació

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona es regeix pels seus estatuts, per la reglamentació interna dictada per desenvolupar-los i per la Llei de museus.

En els aspectes no previstos en els Estatuts, s'aplica supletòriament la normativa aplicable a les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya que han d'ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.

La contractació del Consorci es regeix per la legislació de contractes del sector públic.

Contra els actes administratius dels òrgans del Consorci es pot interposar recurs d'alçada davant l'òrgan superior jeràrquic, exceptuant els acords del Consell General, que esgoten la via administrativa.

CONTACTE
Tel: +93 343 64 91
e-mail: Alba Canal acanal@macba.cat

Continguts relacionats

Documents

Perfil del contractant

D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), el MACBA dóna publicitat a les licitacions i adjudicacions en curs amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.

Licitacions

En aquest perfil s’inclouen les dades i la informació necessària en l’àmbit de contractació, per fer més fluïdes i transparents les relacions entre els licitadors i l’òrgan de contractació.

Vegeu la llista d'oferta completa aquí.

Normativa de pagaments

CONTRACTES ADMINISTRATIUS
Tal i com estableix l'article 216 del TRLCSP, la forma de pagament del preu del contracte serà la que es preveu a la legislació en matèria de contractació pública, una vegada que es presentin els corresponents factures i aquestes siguin conformades pel MACBA.

CONTRACTES PRIVATS
EL MACBA d'acord amb l’article 4 de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que el pagament es farà en 60 dies naturals prèviament contra presentació de la factura corresponent que haurà de ser degudament conformada pel responsable del contracte i aprovada per la Gerència als efectes de mostrar la conformitat amb el servei prestat.

Requisits d’accés i protocols d’emergència

Les empreses externes que hagin d’accedir a les instal·lacions del MACBA per prestar els seus serveis hauran de gestionar la documentació necessària per tal de donar compliment a la normativa referent a la PRL i garantir, així, l’accés a les instal·lacions del Museu.

Com es tramita la documentació

Per tal de fer efectiva la tramitació de la documentació necessària en l’àmbit de PRL, hauran d’accedir a l’aplicació web E-coordina.


Per facilitar el procediment d’alta i la gestió de la documentació, podeu utilitzar el manual d’instruccions que trobareu tot seguit. En cas de dubte, us podeu adreçar a Mireia Calmell (mcalmell@macba.cat) o bé al telèfon 93 481 79 08.

Continguts relacionats

Documents

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.