Imagen
[198-?]
El tercer full intercalat entre els fulls 6 i 7 s'ha obtingut de reutilitzar un full d'una prova d'impremta d'un fragment de la composició en francès titulada "Accroupissements", d'Arthur Rimbaud. Al recto i al verso del tercer full intercalat entre els fulls 6 i 7, tres provatures escrites amb llapis potser per a compondre un vers d'una composició; i.e., "va pertànyer a l'artilleria com a telegrafista [+++]", etc., escrit amb llapis. -- Al recto del full 23, un fragment d'un títol, "de lletres", i quatre versos; i.e., "Fru / cra / rigo / locbla". -- Al recto del full 45, al peu del full, dues notes impreses a les galerades i la nota indicativa "Full 22" escrita amb llapis en relació amb dues notes de peu; i.e., "(1) Les lletres.
", "(1). Frègoli.". -- Askatasuna. 11, Informe secretíssim (f. 3r). Al verso del segon full de les proves d'impremta, una versió de la composició escrita amb llapis (corr. en llapis). -- Askatasuna. 14, Eixugamans (f. 3r). Al recto del full 3, al dessota de la composició, la nota "Catalogat al Museu de l'Exèrcit, núm. 21.205". -- Askatasuna. 18, Sense títol (f. 4r). Al recto del full 4, la nota indicativa "Petit", en relació amb la data de la composició, per a indicar la necessitat d'escriure la data amb un cos de lletra de mida menor. -- Askatasuna. 33, Poema amb el títol a la plana següent (f. 6r-6v). Al recto del full 6, a un costat de la composició, la nota indicativa "Veure paper" escrita amb llapis; i.e., entre els fulls 6 i 7, un full intercalat que conté una versió més avançada de la composició, escrita amb llapis, amb els versos de la composició escrits centrats. Al verso del full 6, una versió més preliminar de la composició escrita amb llapis. -- Askatasuna. 34, Sense títol (f. 6r). Al recto del full 6, una prova d'impremta de la composició, i.e. el terme "MÀFIA" escrit amb lletres majúscules, i la lletra "F" del terme "MÀFIA" ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 42, Espina (f. 7r). Al recto del full 7, al dessota del títol de la composició, la nota indicativa "Poema visual" escrita amb llapis; i.e., es tracta d'una composició visual. -- Askatasuna. 47, Telescopi (f. 8r). Al recto del full 8, a un costat de la composició, la nota indicativa "El mateix tipus però molt gros" escrita amb llapis en relació amb el terme "SATURN"; i.e., una nota indicativa per a indicar la necessitat de concebre el terme "SATURN" amb lletres d'un cos de mida major. -- Askatasuna. 55, Sense títol (f. 9r). Al recto del full 9, a un costat de la composició, la nota indicativa "Falta text" escrita amb llapis per a indicar la manca d'un fragment de text al final de la composició; i, al full intercalat entre els fulls 9 i 10, el text de la composició que mancava, mecanografiat, i.e. una estrofa de dos versos ("Si no us interessa la nostra oferta, torneu-nos, si us plau, / aquesta targeta i marqueu una aspa al requadre següent", i una casella traçada amb llapis). -- Askatasuna. 63, Doblec (f. 10r). Una repetició del vers "Jo en tinc la meitat més que tu.", escrit capgirat, completament ratllat amb llapis. -- Askatasuna. 68, Contrabanda (f. 11r). El vers que clou la composició està escrit sagnat respecte dels altres versos. -- Askatasuna. 69, Fanal en forma de pensament (f. 11r). Els versos parells de la composició estan escrits sagnats respecte dels versos senars. -- Askatasuna. 70, Clar de lluna (f. 11r). Entre el setè i el vuitè vers de la composició, una línia traçada amb llapis i la nota indicativa "Espai" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de concebre la composició en una estrofa addicional. -- Askatasuna. 73, Euscalerria (f. 12r). El títol "Euskalerria" corregit amb llapis per "Euscalerria". -- Askatasuna. 76, Fitó (f. 12r). Al recto del full 12, a un costat del terme "fletxa" escrit amb lletres minúscules, un rectangle irregular traçat amb llapis, disposat en diagonal, per a indicar la necessitat de concebre el terme "fletxa" disposat diagonalment. -- Askatasuna. 93, Bouquet (f. 14r-15r). Al verso del primer full de les proves d'impremta, una versió de la composició escrita amb llapis (corr. en llapis). -- Askatasuna. 100, Camí (f. 15r-16r). Al final de cadascuna de les tres llistes de la composició, un número escrit amb llapis que remet a altres noms d'empreses, mecanografiats al recto del primer full intercalat entre els fulls 16 i 17, que cal afegir a la composició. Al recto del tercer full intercalat entre els fulls 6 i 7, una provatura escrita amb llapis per a compondre els versos de la tercera llista de la composició, de noms de bancs i de grups asseguradors. Al verso del full 15, una provatura escrita amb llapis completament esborrada potser per a compondre un seguit de versos de la composició. -- Askatasuna. 101, Sense títol (f. 16r). Els versos de la composició estan impresos a la prova d'impremta desordenats; i.e., al verso del segon full intercalat entre els fulls 16 i 17, la nota indicativa escrita amb llapis "Impossible de compaginar aquest tros abans de corregir!". -- Askatasuna. 102, Estrofa (f. 16r). Els versos de la composició estan impresos a la prova d'impremta desordenats; i.e., al verso del segon full intercalat entre els fulls 16 i 17, la nota indicativa escrita amb llapis "Impossible de compaginar aquest tros abans de corregir!". -- Askatasuna. 103, Sense títol (f. 16r). Els versos de la composició estan impresos a la prova d'impremta desordenats, i els dos darrers versos de la composició estan escrits capgirats; i.e., al verso del segon full intercalat entre els fulls 16 i 17, la nota indicativa escrita amb llapis "Impossible de compaginar aquest tros abans de corregir!". -- Askatasuna. 104, Joana (f. 17r). Al verso del tercer full de les proves d'impremta, una versió de la composició escrita amb llapis (corr. en llapis). -- Askatasuna. 105, Sense títol (f. 17r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Askatasuna. 106, Sense títol (f. 17r). Al recto del full 17, a un costat de la composició, la nota indicativa "(Falta un fragment)" escrita amb llapis per a indicar la manca d'un fragment de text al final de la composició; i, al tercer full intercalat entre els fulls 16 i 17, el text de la composició que mancava, mecanografiat, i.e. els versos "i contesta que la base amb què / respon el cervell dóna una / simplificació de la base amb què / funciona l'ordenador electrònic.". -- Askatasuna. 115, Sense títol (f. 18r). Al recto del full 18, a un costat de la composició, la nota indicativa "Visual" escrita amb llapis; i.e., es tracta d'una composició visual. -- Askatasuna. 121, Cara (f. 19r). El nom "Arnaut Daniel" escrit amb llapis en lloc de "Cerverí de Girona", completament ratllat amb llapis. -- Askatasuna. 123, Sense títol (f. 19r). La lletra inicial del terme "fULLA" escrita en majúscula i ratllada, substituïda per una lletra "f" minúscula escrita amb llapis. -- Askatasuna. 124, Sense títol (f. 19r). El versos de la composició estan escrits centrats. -- Askatasuna. 126, Sense títol (f. 19r-20r). Els versos de la segona composició estan escrits centrats. -- Askatasuna. 131, Sense títol (f. 19v-20r). Al verso del full 19, una provatura escrita amb llapis per a compondre la composició. -- Askatasuna. 135, Cinc versos suggerits (f. 20r). Al recto del full 20, la nota indicativa escrita amb llapis "Falta un poema", i, al full intercalat entre els fulls 19 i 20, la composició mecanografiada amb la nota indicativa "poema que falta a la pàg. 20 al final.", escrita amb llapis. -- Askatasuna. 149, Sense títol (f. 23r). Entre els dos termes de la composició, una línia traçada amb llapis i la nota indicativa "Més Espai" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de deixar més espai entre els termes de la composició. -- Askatasuna. 173, Sense títol (f. 27r). Al recto del full 27, a un costat de la composició, dues línies traçades amb llapis per a indicar la necessitat de concebre un vers de la composició escrit en diagonal i encreuat amb l'altre; i.e., una línia horitzontal traçada amb llapis i una línia diagonal traçada amb llapis encreuada a la línia horitzontal. -- Askatasuna. 175, Sense títol (f. 27r). Al recto del segon full intercalat entre els fulls 6 i 7, una versió de la composició escrita amb llapis. -- Askatasuna. 179, Sense títol (f. 27r). Una línia traçada amb llapis entre les dues ocurrències de la frase "Llesca de pa amb tomàquet" i el terme "Pernil", i la nota indicativa "Sense espai, que es toquin les ratlles" probablement per a indicar la necessitat que les ocurrències de la frase es mostrin sobreescrites al terme "Pernil". -- Askatasuna. 184, Escrit en un bombo (f. 28r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Askatasuna. 207, Dove-tail shuffle (f. 31r-32r). Al recto dels fulls intercalats entre els fulls 31 i 32, un fragment de la composició mecanografiat (corr. en llapis) potser per a intercalar a la versió de la composició impresa a les galerades. Al recto del tercer full intercalat entre els fulls 6 i 7, una provatura escrita amb llapis per a compondre dos versos de la composició. -- Askatasuna. 208, Sense títol (f. 32r). Una línia traçada amb llapis entre els versos de la composició, i la nota indicativa "Més espai" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de concebre la composició amb un espai addicional entre els termes. -- Askatasuna. 211, Sense títol (f. 32r). Una línia traçada amb llapis entre les files de lletres que conformen l'abecedari, i la nota indicativa "Espai" per a indicar la necessitat de concebre la composició amb un espai addicional entre les files de lletres; i la nota indicativa "(Falta dibuix)" escrita amb llapis per a remarcar la manca d'un element de la composició visual. -- Askatasuna. 215, Sense títol (f. 33r). Una línia traçada amb llapis entre els versos de la composició, i la nota indicativa "Més espai" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de concebre la composició amb un espai addicional entre els termes. -- Askatasuna. 216, Font pública (f. 33r). Les cinc ocurrències del terme "càntir" ratllades amb llapis, i, a un costat de la composició, la nota indicativa "Visual" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de concebre la composició com una composició visual. -- Askatasuna. 217, Vers abans de ser integrat al poema (f. 33r). Els vers de la composició està escrit en dues línies o versos, i.e. "Vers abans de ser integrat / al poema". -- Askatasuna. 227, Sense títol (f. 35r). Al recto i al verso del full intercalat entre els fulls 34 i 35, tres versions de la composició escrites amb llapis. -- Askatasuna. 229, Sense títol (f. 35r). Una línia traçada amb llapis entre les lletres "erp" i l'oració (o vers) escrita al dessota de les lletres, i la nota indicativa "Espai" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de deixar un espai addcional entre els lletres "erp" i l'oració (o vers) escrita al dessota de les lletres. -- Askatasuna. 230, Cap de vell (f. 35r). La segona estrofa de la composició està encapçalada pel títol "Accessoris". Al recto del full 35, a un costat del terme "Accessoris" que encapçala la segona estrofa de la composició, la nota indicativa "Majúscul[es?] cursiva" escrita amb llapis per a indicar la necessitat d'escriure el terme "Accessoris" amb lletres majúscules cursives. -- Askatasuna. 231, Goècia (f. 35r-36r). La composició està numerada amb la xifra "IV". -- Askatasuna. 241, Seqüència (f. 37r-38r). Una línia traçada amb llapis entre el vers que clou la composició i el vers precedent, i la nota indicativa "Espai" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de concebre la composició en dues estrofes. -- Askatasuna. 245, Drugstore (f. 39r). Els termes de la composició estan separats per un doble espai. -- Askatasuna. 247, On l'artista es converteix en un instrument de producció (f. 39r). El títol de la composició escrit en dues línies (o versos), i.e. "On l'artista es converteix en un / instrument de producció". -- Askatasuna. 251, Sense títol (f. 40r). Els primer, el tercer, el quart, el sisè i el setè vers de la composició estan escrits sagnats respecte dels altres versos. -- Askatasuna. 253, Sense títol (f. 40r). Al recto del full 40, a un costat de la composició, la nota indicativa "emmarcats" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de concebre l'adreça del poeta i la frase escrita al dessota, en relació amb el preu d'unes etiquetes, encloses en sengles rectangles disposats l'un al costat de l'altre; i.e., l'adreça i la frase emmarcades amb llapis amb un traçat irregular, i, a un costat de la composició, dos rectangles irregulars traçats amb llapis l'un al costat de l'altre per a indicar la disposició correcta de la frase respecte de l'adreça. -- Askatasuna. 254, Merder (f. 40r-41r). Al recto del full 40, una línia traçada amb llapis entre el terme "Tele" i el vers escrit al dessota del terme; i.e., la nota indicativa "Espai" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de deixar un espai addicional entre el terme "Tele" i el vers "Aquí - todo - marcha - perfectamente". -- Askatasuna. 257, Rellotge damunt la mort (f. 41r-42r). Al recto del full 41, la nota indicativa "Més petit", en relació amb la data de la segona composició, per a indicar la necessitat d'escriure la data amb un cos de lletra de mida menor. -- Askatasuna. 267, Tramesa (f. 44r). Els versos senars de la composició, salvant el primer vers, estan escrits sagnats respecte del versos parells. -- Askatasuna. 272, Nou segons (f. 45r). Una línia traçada amb llapis entre els termes de la composició, i la nota indicativa "Espais" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de deixar un espai addicional entre els termes de la composició.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Otros > Els entra-i-surts del poeta : roda de llibres (1969-1975)
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Sèrie:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Proves d'impremta. Secció Preparació per a l'edició d'obres. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
[198-?]
Idioma:
Català
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.01014.002
Topogràfic:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00165_002

Documents d’arxiu relacionats

Aquest document és part de...

Aquest document es compon de...

Podria ser el meu dormitori (o una cosa semblant). Fins i tot les mateixes característiques tècniques: totes les parets i volums construïts en aquest mòdul de tela crua per a pintors on mesurar-me i mesurar-nos.
Pep Agut