Transparència al MACBA

En aquesta secció trobareu informació sobre l'estructura, organització i funcions. També podreu accedir a la informació relativa al personal i els alts càrrecs.

Òrgans de govern

Informació sobre l’estructura de govern, del MACBA. Per a l’estructura executiva, o de gestió, vegeu l’apartat "Organització i funcions".

Consorci MACBA

Currículums dels membres del Consell General
Contacte dels membres del Consell General

Organització i funcions

Informació sobre l’organització executiva del MACBA, amb els organigrames i les funcions que tenen assignades els diferents departaments.

Crèdits
Organigrama
Estatuts del MACBA 2015
Missions per departaments

Personal

Informació sobre la plantilla del MACBA: selecció, formació, dades sindicals, taules de retribucions, conveni laboral, personal en pràctiques...

Relació dels llocs de treball 2017
Conveni Col·lectiu MACBA 2006-2007
Comitè d'empresa

Alts càrrecs

En l’àmbit de l’aplicació de la Llei de transparència, al MACBA tenen la consideració d’alts càrrecs el gerent i el director general.

Currículum del Director
Acta del jurat sobre el Director
Bases per la selecció a Director

Currículum del Gerent
Acta del jurat sobre el Gerent
Bases per la selecció del Gerent

En aquest àmbit es recull tota la documentació que marca o descriu objectius estratègics, línies d’actuació i mesures del MACBA.

Plans i programes

Accés a la informació de l’activitat administrativa del MACBA: pressupostos, contractació pública, subvencions, transferències i encomanes de gestió, convenis, patrimoni, estudis i informes, publicitat institucional i contractació d’obres públiques.

Subvencions, transferències i encomanes de gestió

En aquest apartat es proporciona informació sobre diferents tipus de transmissions econòmiques del MACBA a entitats públiques o privades.

Subvencions atorgades 2016

Convenis

Informació sobre els convenis subscrits pel MACBA amb entitats públiques o privades.

Convenis 2016